Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

Senior Legal Officer/นิติกรอาวุโส

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
Salary provided
Posted on 22 Feb 2021

Senior Legal Officer/นิติกรอาวุโส

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

Job Highlights

 • จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตทนายความ
 • มีประสบการณ์นิติกร 5 ปีขึ้นไป

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของกลุ่มบริษัท (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)
 • ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย เสนอแนะ และชี้แนวทางในการตอบข้อหารือ การกำหนดกรอบการวินิจฉัยปัญหากฎหมาย และการตีความข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย การตอบข้อหารือ และการแก้ปัญหานั้นๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
 • เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใน หรือภายนอกที่มีประเด็นด้านกฎหมาย หรือสัญญาของกลุ่มบริษัท
 • ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารหรือจดทะเบียนทุกประเภทกับกรมที่ดิน
 • ประสานงานด้านกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต หากมีใบอนุญาตทนายความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานนิติกร การติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง นิติกรรมสัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสาร/เจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้ง พูด อ่าน เขียน (หากมีผลสอบ Toeic 650 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สวัสดิการ :
 • ค่าสมาชิกศูนย์กีฬา/การออกกำลังกาย
 • ค่าท่องเที่ยวและพักผ่อนของพนักงาน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • ฝึกอบรมหรือเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง 
 • ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
 • ประกันสุขภาพพนักงาน และครอบครัว                  
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม พนักงานและครอบครัว
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส      
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน, ลากิจ 5 วัน
 • วันหยุดตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
 • Smartphone พร้อมซิมการ์ดสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
 • ฯลฯ
การเดินทางมายังอาคารอีสท์วอเตอร์ :
 • รถเมล์สาย 24, 69, 92, 107, 129, 138, 187, 504, 555
 • รถไฟฟ้า ฺBTS สถานีหมอชิต
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีจตุจักร

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !! 

          บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

          ที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3%

          อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ [email protected] "

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Work from home