Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

Senior Internal Auditor/ Junior Internal Auditor 2 อัตรา/พนักงานตรวจสอบอาวุโส / พนักงานตรวจสอบ

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 01 Mar 2021

Senior Internal Auditor/ Junior Internal Auditor 2 อัตรา/พนักงานตรวจสอบอาวุโส / พนักงานตรวจสอบ

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

Job Highlights

 • ปริญญาตรี / โท วิศวกรรศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบ Senior 3-5 ปี / Junior 2-3 ปี
 • มีประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย / CIA

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ตรวจสอบหน่วยงานภายในของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีและรายไตรมาส
 • สำรวจกิจกรรม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมิน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
 • กำหนดวิธีการที่จะเลือกใช้ตรวจสอบ รวมทั้งการเลือกตัวอย่างมาทำการทดสอบ และการใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการตรวจสอบ
 • นำเสนอจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน
 • จัดทำรายงาน สรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อเสนอแนะ รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบกระบวนการเฉพาะด้าน (Special Audit) ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามข้อแนะนำของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ และรายงานยังคณะกรรมการตรวจสอบ
 • ประสานงานกับที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน (Co-Sourcing) ( ถ้ามี )
 • นำเสนอการให้คำปรึกษาในการพิจารณาจัดให้มี การดำรงไว้ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
 • ช่วยงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการจัดทำระเบียบวาระ และรายงานการประชุม และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ
 • เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบ วิธีการ และเทคนิคการตรวจสอบภายในที่จำเป็น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
 • ประสานงานในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน ( ถ้ามี ) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / การเงิน / การบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / หรือ ปริญญาโท การบริหาร / การบริหารธุรกิจ / การเงิน / การบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง Senior 3-5 ปี / Junior 2-3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย และ/ หรือ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO:9001, ISO:14001, ISO:45001 เป็นต้น
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ IT Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สวัสดิการ :
 • ค่าสมาชิกศูนย์กีฬา/การออกกำลังกาย
 • ค่าท่องเที่ยวและพักผ่อนของพนักงาน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • ฝึกอบรมหรือเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง 
 • ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
 • ประกันสุขภาพพนักงาน และครอบครัว                  
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม พนักงานและครอบครัว
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส      
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน, ลากิจ 5 วัน
 • วันหยุดตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
 • Smartphone พร้อมซิมการ์ดสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
 • ฯลฯ
การเดินทางมายังอาคารอีสท์วอเตอร์ :
 • รถเมล์สาย 24, 69, 92, 107, 129, 138, 187, 504, 555
 • รถไฟฟ้า ฺBTS สถานีหมอชิต
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีจตุจักร

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent
Job Functions

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !! 

          บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

          ที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3%

          อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ [email protected] "

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Housing allowance, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Travel allowance, Work from home