Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Senior Digital Compliance

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ
Salary negotiable
Posted on 02 Mar 2021

Senior Digital Compliance

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Job Highlights

  • Digital Compliance
  • 8 Year Experience
  • Strong analytical minded person

Job Description

Job Description

  • กำกับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับของทางการและถูกต้องตามคำสั่งระเบียบงานคู่มือการปฏิบัติงานของธนาคาร
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับของทางการและคำสั่งระเบียบงานของธนาคาร
  • ชี้แจงปัญหาและข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง/มาตรฐานเดียวกันดำเนินการตรวจสอบกรณีต้องสงสัยและมีความเสี่ยงที่จะเป็นการทุจริตรวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเบื้องต้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในจุดที่พบการกระทำทุจริตและเกิดการปฏิบัติงานผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตทั้งภายในและภายนอก

Qualification

  • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 8  ปีขึ้นไป ในงานด้านกำกับดูแลช่องทางการชำระเงินการตรวจสอบทุจริต และการกำกับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
  • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

Working Location: Operating at สำนักงานใหญ่สีลม

If you require more information, กรุณาติดต่อ K'ปรียนันท์ Tel. 02-296-8357

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
8 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

Opportunities at Bangkok Bank

Brighten up for your future success

------------------------------------------------------------------

Check the great variety of jobs at Bangkok Bank and plan your wonderful career!

 We are looking for people who are eager to learn and grow and will support you to develop your skills and potential.

Opportunity to achieve success in a future you choose. Join us!

Additional Company Information