Computer Union Co., Ltd.

Sales officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Computer Union Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 22 Feb 2021

Sales officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Computer Union Co., Ltd.

Job Highlights

 • ขายสินค้า IT Solution
 • มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำ present Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

Job Description

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ขายสินค้า IT Solution และบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 • ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
 • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความรู้เกี่ยวกับการขาย/ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ เคยทำงานด้าน ระบบ IT solution มาก่อน
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำ present Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
Computer Union Co., Ltd.
1828 Sukhumvit Road,
Phrakhanong Tai, Phrakanong,
Bangkok 10260

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

URGENTLY REQUIRED!!! คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนดำเนินธุรกิจสารสนเทศครบวงจร โดยแบ่งธุรกิจบริการออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังต่อไปนี้ - Hardware distribution : ดูแลโดยแผนก STG(System technology Group) ให้บริการและเป็นตัวแทนจำหน่าย Harware กลุ่ม Server pSeries, storage ของไอบีเอ็มและ IBM Class Training - Software Distribution : ดูแลโดยแผนก Software ให้บริการและเป็นตัวแทนจำหน่าย Software ทุกผลิตภัณฑ์ของไอบีเอ็ม และ Acronis software - System Integration : ดูแลโดยแผนก SI ทำหน้าให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้า สารสนเทศ บริการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาครบวงจร - Banking Products : อยู่ภายใต้แผนก SI จัดจำหน่าย และให้บริการสินค้าสำหรับระบบธนาคาร - Services : ดูแลโดยฝ่าย Service บริการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ งานบริการหลังการขาย บริการOutsourcing IT ให้บริการเครื่องเช่า ออกแบบและติดตั้งระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - I – CU Data Recovery : ศูนย์กู้ข้อมูล ไอ ซี ยู ให้บริการกู้ข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Hard disk, thumb drive, Memory card ของกล้อง ปฏิบัติงาน ภายในห้องปลอดฝุ่น (Clean room) และวิศวกรที่ได้รับการอบรม จากต่างประเทศ

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Performance bonus, Travel allowance