Interlink Communication Public Company Limited (i-Link)

Sales Engineer (ประจำภาคใต้)

Interlink Communication Public Company Limited (i-Link)
THB 20,000 - THB 30,000 /month (negotiable)
Posted on 20 Jan 2021

Sales Engineer (ประจำภาคใต้)

Interlink Communication Public Company Limited (i-Link)

Job Highlights

 • มีประสบการณ์สินค้าวิศวกรรม, สายสัญญาณ 2 ปี
 • ดูแลงานขายให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • สวัสดิการดี / เงินเดือนตามที่ตกลง

Job Description

คุณสมบัติ:

 • เพศ: ชาย-หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการนำเสนอขายสินค้าวิศวกรรม, สายสัญญาณ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 • มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในด้านการขาย กับลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดงาน:

 • ดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
 • บริหารจัดการยอดขาย และลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ติดตาม ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ แก่ลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ลักษณะของการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาในการใช้งาน / การติดตั้ง
 • แจ้งรายละเอียด และนำเสนอ Promotion รวมถึงกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาให้แก่ลูกค้าทราบ เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้า
 • เข้าพบลูกค้า จัดทำการประเมินราคม และจัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า
 • ช่วยงานสัมมนา Product ของบริษัท, งาน Consult, งานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สถาบันการศึกษา
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ค่าล่วงเวลา (OT.)
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักร้อน/ลากิจ/ลาป่วย
 • วันหยุดตามเทศกาล
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • อื่นๆ

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time

Company Overview

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538 โดยรับโอนธุรกิจและพนักงานทั้งหมดของแผนกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network System) พร้อมสิทธิ์การเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) สินค้าข่ายสายสัญญาณยี่ห้อ AMP (USA) และสินค้าคงคลังทั้งหมดมาจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องทันที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจเครือข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Cabling System) เพื่อสามารถรุกตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นบริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีสายสัญญาณชนิด UTP (ปัจจุบันเรียกสาย LAN) มาเผยแพร่ในประเทศไทยจนปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายกันโดยทั่วไป

    ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) โดยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม (Cabling Business) และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญาณจากต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) สินค้าในประเทศไทย ซึ่งได้แก่สินค้ายี่ห้อ LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบข่ายสายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารประเภท 19” Rack ภายใต้แบรนด์สินค้า 19” GERMANY EXPORT RACK ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ทำให้บริษัทฯ มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์นี้อย่างสมบูรณ์ และว่าจ้างให้บริษัท อี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมถือหุ้นในอัตราร้อยละ 10 เป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว

     เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นสินค้าด้านวิศวกรรม ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญและใช้เครื่องมือทดสอบที่มีต้นทุนสูง อีกทั้งยังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งสายสัญญาณและก่อสร้างระบบสื่อสาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนด้านเครื่องมือเครื่องทดสอบและฝึกอบรมวิศวกรไว้เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าและบริการ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการให้เป็นผู้ตรวจทดสอบระบบสายสัญญาณและออกใบรับรองให้แก่ผู้รับเหมาทั่วไป เพื่อให้เจ้าของโครงการเชื่อมั่นในระบบสายสัญญาณที่ผู้รับเหมาทั่วไปได้วางไว้ ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการที่จะสามารถทำให้ธุรกิจการรับเหมาติดตั้งสายสัญญาณและสื่อสารโทรคมนาคมให้ดำเนินรุดหน้าไป โดยในปี 2547 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างแผนกวิศวกรรมจากเดิมที่เป็นแผนกสนับสนุนการขาย ให้เป็นธุรกิจที่มีโอกาสสร้างรายได้ใหม่แก่องค์กรโดยเพิ่มธุรกิจวิศวกรรม (Engineering) ที่รับงานเกี่ยวกับการวางระบบเครือข่ายสายสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติก และการก่อสร้างสายเคเบิ้ล เพื่อรองรับการพัฒนาและเติบโตของระบบเครือข่ายและโทรคมนาคมของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการดำเนินงานของธุรกิจวิศวกรรมให้ครอบคลุมการวางระบบสายเคเบิ้ลทุกชนิด เช่นสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable) สายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) และสายเคเบิ้ลใต้ดิน (Underground Cable) เป็นต้น ทั้งนี้ ยังรวมถึงระบบวิศวกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสายเคเบิ้ลต่างๆ เช่นงาน Substation เป็นต้น

     สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำหน่าย (Dealer) ผู้รับเหมาติดตั้งสายสัญญาณ ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ผู้รวบรวมระบบ ICT (System Integrator) ผู้ค้าคอมพิวเตอร์ ร้านค้าไฟฟ้าและสื่อสาร IT Modern Trade เป็นผู้นำสินค้าของบริษัทฯ ไปจำหน่ายต่อหรือเพื่อติดตั้งให้กับลูกค้ามากกว่า 12,000 บริษัท ทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีลูกค้าภาครัฐอีกจำนวนมากกว่า 100 องค์กร ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยังตลาดภูมิภาคเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยได้เปิดสาขาเชียงใหม่เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน ในปี 2549 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาหาดใหญ่เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของภาคใต้ทั้งหมด ต่อมาในปี 2551 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาขอนแก่นเพื่อครอบคลุมพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาระยองเพื่อครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ( R&D Center)แห่งใหม่ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก เขตบางเขน บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 6 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายในอนาคตอีกด้วย

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Medical insurance, Overtime pay, Travel allowance