Friendly Groups Logistics Co., Ltd.

Sale Freight Forwarder/พนักงานขายและการตลาด (Freight Forwarder) 2 อัตรา ด่วน!!!

Friendly Groups Logistics Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 27 Jan 2021

Sale Freight Forwarder/พนักงานขายและการตลาด (Freight Forwarder) 2 อัตรา ด่วน!!!

Friendly Groups Logistics Co., Ltd.

Job Highlights

 • สื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้าน Freight Forwarder จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

Job Description

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานขาย Core Bussiness ของบริษัท
 • ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 • วางแผนในติดต่อ/เข้าพบเพื่อนำเสนอบริการด้าน Freight, Customs Clearance, Warehouse, Transportation และ Logistics 
 • เสนอราคา ติดตามผล และปิดการขาย ให้ได้ยอดตามเป้าหมายที่กำหนด

 คุณสมบัติ

 • พศ ชาย/หญิง 
 • อายุ 28 ปี  ขึ้นไป 
 • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความรู้ด้าน Freight & Clearance, Logistics & Supply Chain
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Freight Forwarder
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 -2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีในการทำงาน
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เวลาทำงาน  จันทร์-ศุกร์  08.30-17.30 น.

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Permanent

Company Overview

Friendly group Logistics ได้ก่อตั้งขึ้น ในปีพ.ศ.2536 ในนามบริษัท เฟรนลี่ โกบัล โลจิสติกส์ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการและให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบคลังทัณฑ์บน โดยมีกลุ่มนักธุรกิจช้ันนำที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อันยาวนาน จนทำให้บริษทั ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

จนกระทั่งปี พ.ศ.2547 บริษัทได้เพิ่มทุนและขยายงานเพื่อรองรับบริการทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

เฟรนลี่ กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความต้ังใจ มั่นคงและซื่อสัตย์ให้บริการที่เหนือกว่า สำหรับลูกค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เฟรนลี่ กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ ได้ทุ่มเทและพยายามจัดหาบริการที่ดีที่สุด   เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด

ด้วยความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาคุณภาพการบริการน้ัน เป็นกระบวนการที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเฟรนลี่ กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ จึงได้พัฒนาการบริการอย่างมีคุณภาพจนได้รับมาตรฐานรับรองจาก ISO9001 : 2015

บริการของเรา

 • ค่าระวางเรือ / เครื่องบิน : การให้บริการจัดการด้านการจองสายเรือ เครื่องบิน ตู้คอนเทนเนอร์ และการจัดการระหว่างการขนส่ง ซึ่งบริษัทมีการประสานงานกับพันธมิตรและตัวแทนทั่วโลก
 • การเดินพิธีการด้านศุลกากร : การให้บริการด้านพิธีการศลุกากรนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าขึ้นลงเรือ / เครื่องบินรวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธ์ิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
 • คลังสินค้า และการบริหารคลังสินค้า : การให้บริการคลังสินค้ามีทั้งในส่วนของคลังทัณฑ์บนและคลังเก็บสินค้าทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ กระจายสินค้าตั้งอยู่ที่รังสิตซึ่งใกล้กับท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร มีการนำโปรแกรมทางด้านการจัดการ Supply Chain และยุทธวิธีทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเช่ือมต่อการติดต่อได้ทั่วโลกมาใช้
 • บริการขนส่ง และกระจายสินค้า : การให้บริการทางด้านขนส่งและกระจายสินค้า นอกจากเราจะดำเนินการด้วยตัวเองแล้วเรายังเชื่อมต่อการให้บริการไปยังบริษัทอื่นๆอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันเราเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งและกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ
 • บริการรับปรึกษาในการจัดการด้าน Supply Chain :ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกแบบครบวงจร เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในที่นี้รวมไปถึงการพิจารณาจากทรัพยากร และเครื่องมืออำนวยความสะดวกของลูกค้า โดยมีการวัดผลของประสิทธิภาพของข้อเสนอในการแก้ปัญหาจากค่าใช้จ่ายที่คงประสิทธิผล

Additional Company Information