ICHITAN GROUP PCL.

Risk Management Officer/เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

ICHITAN GROUP PCL.
Salary negotiable
Posted on 30 Oct 2020

Risk Management Officer/เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

ICHITAN GROUP PCL.

Job Highlights

 • มีประสบการณ์ และความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และประสานงานได้ดี

Job Description

รายละเอียดงาน

ด้านงานบริหารความเสี่ยง
 • ดำเนินการควบคุม และประสานงานกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวม และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับแผนก (Functional) พร้อมสรุปผลเพื่อจัดทำรายรายงาน และนำเสนอผู้บริหาร
 • ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนหรือหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อลดความเสี่ยง
 • ประสานงานในการวิเคราะห์หาความเสี่ยงขององค์กรร่วมกับแต่ละหน่วยงาน
 • สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
 • พัฒนาเกณฑ์การวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ และคุณภาพ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง 1-2 ปี 
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี (โดยเฉพาะExcel และPowerPoint)
 • มีทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดเป็นระบบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  

เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44 ซ.สุขุมวิท 40
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร 02-023-1111 ต่อ 383 /090-197-3109

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัทฯ เปิดรับผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จกับตัน ภาสกรนที วัดกันทั้งฝีมือ ทัศนคติที่ดีเกินร้อย และความพร้อมที่จะก้าวไปกับ ตัน ภาสกรนที

เรายังคงมองหาและรอคอยคนที่ใช่ หากคุณคิดว่า คุณมี DNA ตรงกับเรา….พร้อมจะเรียนรู้ มีความสุข และ สนุกในการทำงานอยู่เสมอ...โปรดแสดงตัวด่วน

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา.... ค้นหา คนที่ใช่ ที่พร้อมก้าวไปด้วยกัน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด เริ่มต้นจากการก่อตั้งในชื่อจดทะเบียนว่า บริษัท ไม่ตัน จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยคุณตัน ภาสกรนที นักธุรกิจระดับพันล้านที่สร้างผลงานด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค จนเกิดธุรกิจอาหารญี่ปุ่นจำนวนมหาศาล และเพิ่มมูลค่าตลาดเครื่องดื่มชาเขียวจากไม่ถึงพันล้านให้มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทในปัจจุบัน แม้จะในชีวิตของคุณตัน จะผ่านการล้มลุกคลุกคลาน เผชิญกับพิษเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จนธุรกิจนับล้านสลายไปกับตา แต่สิ่งที่คุณตันได้รับเสมอมาคือ “โอกาส” ในหลายรูปแบบ ทั้งการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เพื่อน และน้ำใจจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะประสบกับมรสุมที่หนักหนาสาหัสแค่ไหน คุณตันก็ได้รับความช่วยเหลือจนผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตไปได้ทุกครั้ง เพราะมี “ผู้ให้” คุณตันจึงมีทุกวันนี้ ความสำเร็จในชีวิตของคุณตัน สมบูรณ์และเปี่ยมสุขเกินที่คาดฝันไว้ ในวันที่เริ่มก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำกัด คุณตันจึงตั้งเป้าไว้ที่การเป็น “ผู้ให้” ด้วยการแบ่งเงินปันผลของบริษัทในส่วนของคุณตัน และ ภรรยาให้กับมูลนิธิตันปัน 50% ตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินการ จนกระทั่งคุณตัน อายุครบ 60 ปี คือตั้งแต่วันที่ 9 เดือน 9 พ.ศ. 2562 คุณตันจะเพิ่มเงินบริจาคไม่ต่ำกว่า 90% ให้กับมูลนิธิตันปันตลอดไป เพื่อพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม ด้วยวิธีดังกล่าวจะทำให้มูลนิธิตันปัน มีกองทุนหมุนเวียนตลอดไปและอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการบริจาคเหมือนกับมูลนิธิอื่นๆ นำไปสู่การวางแผนโครงการระยะยาว เพราะภารกิจแรกเริ่ม คือการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น จนท้ายที่สุด คือการอยู่ร่วมกันระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเล็งเห็นผลอีกไกลในอนาคต หากไม่มีเงินทุนสนับสนุนในระยะสิบปีขึ้นไปแล้ว โครงการลักษณะนี้อาจจะสำเร็จได้ยาก คุณตันจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างบริษัท ไม่ตัน จำกัด ให้เป็นธุรกิจเพื่อภารกิจของ มูลนิธิตันปัน และ “เป้าหมาย”ของคุณตันนับจากนี้ ไม่ใช่”การได้รับ” แต่เป็น”การให้”“ความสุข”ของคุณตันไม่ได้อยู่ที่”ตัวเลข” แต่เป็น”รอยยิ้ม”ของผู้ที่”ได้รับ” เพราะคุณตันเชื่อเสมอว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะ”เป็น”ได้ และวันนี้ คุณตันได้เลือกแล้ว
Mission & Vision
เราคือธุรกิจเพื่อภารกิจด้วยเป้าหมายสู่ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพ และก้าวนำนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดีคุณตัน ภาสกรนที มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ในการสร้างธุรกิจที่มีคุณภาพให้มั่นคง และก้าวไกลจนสามารถช่วยเหลือ และให้อนาคตกับผู้คนในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง เริ่มจากการเสาะแสวงวัตถุดิบที่ดีที่สุด จากเกษตรกรชาวเขา ซึ่งเป็นการสร้างงานสุจริตที่ยั่งยืน ไปจนถึงการตัดสินใจลงทุนกับระบบโรงงานที่ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตัวเองมากที่สุด ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบข้างน้อยที่สุด และที่สำคัญยิ่งคือ การจัดตั้งมูลนิธิตันปัน เพื่อสานต่อเป้าหมายแรก ในการนำกำไรมาพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
Our Mission
ต่อลูกค้า พัฒนาเครื่องดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ นำเสนอผ่านรูปแบบทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 
ต่อผู้ถือหุ้น ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ มองหาโอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ และต่อยอดสู่การสร้างผลประกอบการสูงสุด
ต่อสังคม สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
ต่อพนักงาน สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Our Vision เป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี
ชาเขียวอิชิตัน (Ichitan Green Tea)

สุดยอดแห่งชาบริสุทธิ์ที่คัดสรรโดยคุณตัน จากไร่ชาวิถีเกษตรสมัยใหม่ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ปลอดสารพิษ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่การเก็บใบชาที่พิถีพิถัน โดยคุณตัน ลงมือศึกษา ค้นคว้าด้วยตัวเองผนวกกับประสบการณ์ในวงการจำหน่ายชาเขียวมานานกว่าสิบปี จนได้ชาเขียวที่มีคุณภาพ ได้ทั้งรสชาติ และกลิ่นอันหอมสดชื่นของชาเขียวแท้ๆ ไร้สารเจือปน เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าจากใบชาให้ผู้ดื่มได้ประโยชน์ ได้สุขภาพในแบบที่ไม่มีชาเขียวขวดไหนในประเทศไทยทำได้ แต่สำหรับ ชาเขียวอิชิตัน คุณตันลงมือบริหารขั้นตอนการผลิตทั้งหมดด้วยตัวเอง ให้ใบชาเข้าสู่กระบวนการผลิตเร็วที่สุด เพื่อชาเขียวที่หอมสดชื่น รสชาติกลมกล่อม คงคุณค่าจากชาเขียวคุณภาพ เต็มไปด้วยคุณประโยชน์จากสารอนุมูลอิสระ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ดื่มเท่านั้น

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus