R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 28 Nov 2020

R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.

Job Highlights

  • 1 อัตรา ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป

Job Description

- วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า และตลาด
- ดูแล และตรวจสอบการจัดทำสูตร ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
- ทวนสอบการศึกษา อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
- คำนวณต้นทุนการผลิต ตรวสอบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนโดยการวางแผนร่วมกับฝ่ายขาย และการตลาด
- ร่วมทดสอบ และแก้ปัญหากับฝ่ายประกันคุณภาพ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบมีปัญหา
- ดูแล ควบคุม และร่วมกำหนด แนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพ และข้อกำหนดต่างๆ

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
8 years
Job Type
Full Time

Additional Company Information