Malee Group PCL.

Quality System Supervisor/หัวหน้างานระบบคุณภาพ

Malee Group PCL.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Quality System Supervisor/หัวหน้างานระบบคุณภาพ

Malee Group PCL.

Job Highlights

 • ข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • ประเมินความเสี่ยง
 • มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลการจัดทำ/ทบทวนสืบค้นข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยของอาหาร , เป็นผู้ตรวจประเมินสุขลักษณะที่ดีของบริษัทฯ , ร่วมเป็นคณะทำงานประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  / ระบบความปลอดภัยของอาหาร
 • ดูแลจัดทำทบทวนสืบค้นข้อกำหนด ข่าวสารด้านอาหารปลอม และปรับปรุงข้อมูลอาหารปลอมเพื่อให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 • ดูแลการจัดทำ ทบทวน สืบค้นข้อกำหนดทางด้านจริยธรรม  แรงงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้มีการควบคุม และถูกประเมินการใช้ตามข้อกำหนด พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 • ประสานงานร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ  เพื่อรวบรวมข้อกำหนดกฏหมายด้านแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานให้อยู่ในรูปแบบที่มีระเบียบสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
 • ทวนสอบความถูกต้องพร้อมทั้งให้คำแนะนำของแต่ละส่วนงานก่อนการนำระบบไปใช้ ตลอดจนดูแลและควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและพัฒนางานด้าน Electronic Document ให้มีความถูกต้องรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน
 • ร่วมเป็น Internal Auditor จัดทำทีม Internal Auditor ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการนำระบบไปใช้ของแต่ละส่วนงาน วิเคราะห์ผล นำเสนอผู้บริหารทราบ เพื่อการแก้ไขและปรับปรุง
 • ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย ติดตามข้อมูลและการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อสนับสนุนการรับรองระบบ
 • วางแผน /จัดหา จัดจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมสัตว์พาหะ ทบทวนและจัดทำแผนการทำงาน , ประเมินความเสี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังสัตว์พาหะ
 • เป็นผู้ประสานงานในการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์
 • เป็นผู้ประสานงานในการตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร HALAL , อาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic)  
 • ประเมินและปรับปรุงเอกสารด้านการจัดการสุขลักษณะส่วนบุคคล และติดตามผลเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายโรงงานผลิตอาหาร อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะด้านการสืบค้นข้อกำหนดระบบงานความปลอดภัยอาหารและกฏหมายอาหาร  , ข้อกำหนดระบบอาหารปลอม , ข้อกำหนดระบบงานมาตรฐานและกฏหมายแรงงาน
 • มีทักษะด้านการเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร , การประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการจัดการข้อขัดแย้งและความกดดัน
 • มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นในการค้นคว้า เรียนรู้และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เชียนได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time

Company Overview

URGENTLY REQUIRED!!!

Malee’s focus is on the health and well-being of everyone and everything around us because we believe that being healthy means that you can be at your best. And when you’re at your best, you can live life to its fullest.

Malee grows together with our consumers, so they stay healthy and happy.

We grow together with our employees, so we can achieve success in our careers and lives.

We grow together with the farmers that grow our food, so they are proud of their work and maintain a great quality of life.

And we grow together with the environment, which needs to flourish and remain with us for generations to come.

Additional Company Information

Benefits & Others
Life insurance, Medical insurance