VIV Interchem Co., Ltd.

Product Developer/เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

VIV Interchem Co., Ltd.
THB 30,000 - THB 35,000 /month
Posted on 23 Feb 2021

Product Developer/เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

VIV Interchem Co., Ltd.

Job Highlights

  • ปริญญาโท
  • วิทยาศาสตร์เคมี หรือ นาโน
  • ชอบงานวิจัย และพัฒนา

Job Description

หน้าที่
1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้บริษัทในระดับ Lab Scale , Pilot Scale และ Commercial Scale
2 ศึกษาข้อมูล วางแผนงาน กำหนดตารางเวลาดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสทิธิภาพ
3 ประสางานกับแผนกผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับอุตสาหกรรม
4 จัดทำเอกสารสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา เช่น Work instruction , Technical data, Safety data sheet และ Certificate of analysis.
5 ประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ
อายุ 27-35 ปี
ระดับกรศึกษา  ปริญญาโท  สาขา นาโนขเทคโนโลยี หรือ งานวิจัยปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง , วิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี,โพลิเมอร์ หรือเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน  2-5 ปี  ทางด้านทำงานวิจัยด้าน นาโนขเทคโนโยยี , Emulsifier

ทักษะพิเศษ
1 มีประสบการณ์ในการทำวิจัย, การวางแผนทดลอง, ควบคุมเวลาให้ไปตามแผนงานกำหนด
2 ทักษะด้านการค้นคว้างานวิจัย หรือนวัตกรรมเทคโนโลยี
3 สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษ  อ่าน เขียน นำเสนอ และประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้องได้
4 สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ในบางครั้ง

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Permanent

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !!!

กลุ่ม บริษัท วีไอี มุ่งสู่ความเป็นผู้นา ทางธุรกิจเคมีภัณฑ์ อย่างครบวงจร

กลุ่มบริษัท วีไอวี
 ดำเนินธุรกิจโดยการคัดเลือกสินค้า ประเภทเคมีภัณฑ์ ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ และภายในประเทศ เพื่อจาหน่ายต่อไปยังกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 49 ปี กลุ่มบริษัท วีไอวี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในฐานะเป็นบริษัทคู่ค้า ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง และยึดมั่นคัดสรรพสินค้าที่ดี และบริการที่มีคุณภาพ มอบให้กับลูกค้าด้วยดีเสมอมา  กลุ่ม บริษัทวีไอวี  คือ อีกหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจ ที่เป็นแรงผลักดัน ให้บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ในธุรกิจจัด

กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงาน ของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Life insurance, Performance bonus, Travel allowance