ExcellCenter for Parkinson's Disease and Movement Disorders

Product Design/หางานการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ExcellCenter for Parkinson's Disease and Movement Disorders
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Product Design/หางานการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ExcellCenter for Parkinson's Disease and Movement Disorders

Job Highlights

 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • หากมีประประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบนวตกรรม คิดค้นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อการศึกษา ทำวิจัย ร่วมกับทีมแพทย์
 • ปรับปรุงนวตกรรมเดิมที่เป็นอยู่ โดยทำการคิดค้นและปรับปรุง ร่วมกับทีมแพทย์
 • สามารถทำกราฟฟิกดีไซด์ได้ เช่น ออกแบบ 3D Printer , ใช้โประแกรม  Adobe 
 • มีมนุษย์สัมพัธ์กับเพื่อนร่วมงาน  มีน้ำใจ
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี การออกแบบบรรจุภัณฑ์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 การติดต่อยื่นใบสมัคร

ติตต่อ คุณพรทิพย์ จงสันติสุข 083-5556751 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น.หรือส่ง ประวัติการทำงานResume มาที่ Apply Now

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

"ศูนย์ความโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ"

โรคพาร์กินสันเป็นโรคทาง ระบบประสาทโรคหนึ่ง อาการหลักคือ การเคลื่อนไหวช้า สั่น เกร็งและเดินลำบาก การรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันแตกต่างจากสมัยก่อน กล่าวคือ ยามีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการผ่าตัดโดยการกระตุ้นสมองส่วนลึก ดังนั้นถ้าผู้ป่วยพาร์กินสันด้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติ
 
ในเมืองไทยแม้ว่าจะมี จำนวนผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีศูนย์ที่รักษาและศึกษาถึงโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะ ดังนั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแบบ ครบวงจรขึ้น เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่มนี้ ซึ่งหมายถึงการรักษาแบบสหสาขา ได้แก่ อายุรกรรมประสาท ศัลยศาสตร์ระบบประสาท จิตเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมุ่งหวังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะ ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมในทุกๆด้าน

Additional Company Information