Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd.

Producer/โปรดิวเซอร์ (ทีมรายการสนามข่าว 7 สีและสนามข่าวเสาร์อาทิตย์)

Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 04 Dec 2020

Producer/โปรดิวเซอร์ (ทีมรายการสนามข่าว 7 สีและสนามข่าวเสาร์อาทิตย์)

Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd.

Job Highlights

  • Producer
  • โปรดิวเซอร์
  • Team work

Job Description

- เพศชาย  อายุ 25-35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

- มีประสบการณ์ด้านงานข่าว , โปรดิวเซอร์ข่าว หรือ ข่าวโทรทัศน์ 3-5 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับข่าว ทุกสายข่าว สามารถจับทิศทางกระแสข่าวได้ ทันกระแส

- กระตือรือร้น ทุ่มเท  มีไหวพริบ ในการทำงานให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด  และในภาวะกดดัน

- สามารถทำงานแบบ Team Work  และส่วนงานอื่นได้ดี

- สามารถทำงานในระบบเข้าเวรกลางคืนได้

- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time

Company Overview

           ช่อง 7HD เริ่มแพร่ภาพตามมาตรฐาน CCIR 625 เส้น ระบบ PAL เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ด้วยการถ่ายทอดสดการประกวดนางสาวไทยในงานวชิราวุธานุสรณ์จากบริเวณ วังสราญรมย์ ต่อมาในปี 2516 ช่อง 7HD ได้เริ่มจัดตั้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณในต่างจังหวัด และในปี พ.ศ. 2521 ได้ริเริ่มการออกอากาศ โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมจากกรุงเทพมหานครไปสู่สถานีเครือข่ายในทุกภูมิภาคเป็นสถานีแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีสถานีเครือข่ายถ่ายทอดสัญญาณ รวม 37 สถานี แพร่ภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

            นอกจากนี้ ช่อง 7HD ยังใช้ดาวเทียมนานาชาติ (International Satellite) หรือเรียกชื่อย่อว่า INTELSAT ถ่ายทอด เหตุการณ์จากทั่วทุกมุมโลกมายังประเทศไทย ขณะเดียวกันได้ริเริ่มนำรถถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมใช้ย่านความถี่สูง (Ku - Band) และรถถ่ายทอดนอกสถานที่ (Outside - Broadcasting Vans) หรือ OB ใช้ย่านความถี่ C - Band ทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่ายชั่วคราว ถ่ายทอดงานประเพณี กีฬา และเหตุการณ์สำคัญตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่องค์กรสื่อสารมวลชนที่สมบูรณ์แบบ ในการถ่ายทอดสาระ ความรู้ และความบันเทิง ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

Additional Company Information