BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.

Pharmacy Manager/ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกร

BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Pharmacy Manager/ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกร

BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.

Job Highlights

 • ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกร (Pharmacy Manager)
 • เวชศาสตร์ด้านการชะลอวัยและ Compounding Pharmacy
 • ประสบการณ์ระดับหัวหน้าขั้นต่ำ 5 ปี

Job Description

วัตถุประสงค์:

ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานของงานบริการเภสัชกรรมที่รับผิดชอบ ( operation) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามนโยบายที่กำหนดไว้

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • จัดทำแผนพัฒนาและบริหารจัดการงานบริการเภสัชกรรมที่รับผิดชอบ (operation) ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาชีพและนโยบาย รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • พัฒนาช่องทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่งเสริมให้มีการให้พนักงานนำเสนอความคิดเห็น และติดตามและจัดการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
 • กำหนดเป้าหมาย และ นโยบายในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม(operation) รวมทั้งแผนงบประมาณทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและมาตรฐานที่กำหนด
 • วิเคราะห์ และจัดทำแผนงบประมาณ ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ให้สอดคล้องกับ แผนระยะสั้นและระยะยาว และ ควบคุมให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • วางแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนที่กำหนด

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท คณะเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ด้านการชะลอวัยและ Compounding Pharmacy พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างานขั้นต่ำ 5 ปี
 • มีทักษะในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ และรายงานผล
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่ง Resume พร้อมเงินเดือนที่คาดหวัง

LIVE LONGER, HEALTHIER & HAPPIER

BDMS Wellness Clinic

2/4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

BTS Ploenchit

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
10 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

โครงการ BDMS Wellness Clinic เป็นโครงการจากบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บนถนนวิทยุ ด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์การป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันจากทั่วโลก และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็น “ศูนย์สุขภาพครบวงจร” แห่งแรกในเอเชียที่มีมาตรฐานสากล

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Gratuity, Medical insurance, Performance bonus