Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

Payroll Officer

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
Salary provided
Posted on 01 Mar 2021

Payroll Officer

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

Job Highlights

 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารค่าตอบแทน 1-3 ปี
 • คำนวณและตรวจสอบการขออนุมัติค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทน

Job Description

ลักษณะงาน: งานทรัพยากรบุคคล – บริหารค่าตอบแทน

หน้าที่ที่รับผิดชอบ:

 • ดำเนินการติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหัวหน้างานกรณีมีปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลา
 • คำนวณและตรวจสอบการขออนุมัติค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนอื่นๆ ให้กับบุคลากร
 • ตรวจสอบและโหลดข้อมูลค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนต่างๆ เข้าระบบ SAP
 • ดำเนินการเตรียมข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารบุคลากรเข้าใหม่ เพื่อลงทะเบียนในระบบธนาคาร
 • ประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทนจากระบบ SAP
 • ดำเนินการตรวจสอบและติดตามเอกสารการทวงเงินบุคลากรที่มีปัญหา(กรณีลาออก)
 • ประสานงาน และรับข้อมูลการติดต่อ รวมทั้งตอบข้อซักถามและอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเวลาทำงาน  การจ่ายค่าตอบแทน  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • อธิบาย ตอบปัญหา ชี้แจง หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐาน ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ของโรงพยาบาลได้
 • ให้คำปรึกษา/คำแนะนำข้อมูลต่างๆ แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาแก่พนักงานในหน่วยงานและต่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตการจ่ายเงิน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารค่าตอบแทน 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลใหม่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภายใต้โครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ในการให้บริการ ดูแลรักษา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี 2554 ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาที่เป็นมาตรฐานแบบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และการให้บริการสะดวกสบายเทียบได้กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานระดับสากล และการให้บริการสะดวกสบายเทียบได้กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International Accreditation (JCIA) รายได้ส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติงานจะนำไปสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลศิริราชต่อไป หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ศรัทธาในการทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราขอเชิญชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Life insurance, Medical insurance