Land and Houses Bank Public Company Limited

Legal Consultant Specialist/ที่ปรึกษากฎหมาย

Land and Houses Bank Public Company Limited
Salary provided
Posted on 28 Nov 2020

Legal Consultant Specialist/ที่ปรึกษากฎหมาย

Land and Houses Bank Public Company Limited

Job Highlights

 • ที่ปรึกษาทางด้านนักกฏหมายธุรกิจการเงินการธนาคาร
 • นิติกร,งานจัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร,ผู้ถือหุ้น
 • งานทะเบียนกรรมการ งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

Job Description

ลักษณะงาน:

 • ให้ความเห็น ตอบข้อหารือทางกฎหมาย ประเด็นทางกฎหมายให้กับหน่วยงานให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน LHFG
 • ร่างนิติกรรมสัญญาที่ไม่ใช่แบบมาตรฐานของธนาคาร 
 • ตรวจสอบและให้ความเห็นนิติกรรมสัญญาที่มีกับ Vendors หรือ คู่ค้าต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน LHFG
 • งานทะเบียนพาณิชย์ทุกประเภท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน LHFG
 • การปฏิบัติหน้าที่อื่นฯ

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บล. บลจ.
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีใบอนุญาตว่าความ
 • มีความรู้ความเข้าใจ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ศึกษาความรู้ใหม่อยู่เสมอ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถอ่านและเข้าใจนิติกรรมสัญญาได้พอสมควร และสื่อสารได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

08-1448-4346, 02-359-0299 ต่อ 2258 คุณนลินรัตน์

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time

Company Overview

From the country’s largest asset-based and most secured property developer with the highest market share…
we are now becoming...
the intergrated financial institution for new generations.
Time Deposit, Housing Loan, Commercial Loan, Corporate Loan (SMEs)
You…are a part of our pioneering team.

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance