SF Corporation Public Company Limited

Leasing &Tenant Manager/ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า

SF Corporation Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 22 Nov 2020

Leasing &Tenant Manager/ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า

SF Corporation Public Company Limited

Job Highlights

 • Leasing &Tenant Section Manager
 • ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า
 • ขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า

Job Description

ลักษณะงานโดยรวม :

 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนในการขายพื้นที่เช่าของบริษัทในทุกสถานที่และการควบคุมปริมาณร้านค้าในเช่าพื้นที่
 • กำกับดูแลการขายและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอเช่าพื้นที่
 • อนุมัติการเช่าและเงื่อนไขต่างๆ ในการทำสัญญาภายใต้ขอบเขตที่ได้รับตามนโยบายของบริษัท
 • เยี่ยมเยียนร้านค้าในพื้นที่เช่าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและร้านค้าในพื้นที่เช่า
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยในการให้บริการร้านค้าในพื้นที่เช่า
 • บริหาร สั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกและลูกค้าในพื้นที่เช่า ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นไฟไหม้
 • อนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ในแผนกบริการผู้เช่า
 • สอนงาน ชี้แนะ ให้คำปรึกษาและให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 • ร่วมกับฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในแผนกบริการผู้เช่า
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกบริการผู้เช่า
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารพื้นที่เช่า 5 ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, และ Excel
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการบริหารคน มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีทักษะในการนำเสนอ มีทักษะในการโน้มน้าวชักจูงผู้อื่น
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น =ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารพื้นที่เช่ามาก่อน (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-048-7111  ต่อ 222223236
มือถือ 085-918-9902097-281-8656086-322-3430081-666-7999
facebook : https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Permanent

Company Overview

บริษัทฯดำเนินการด้านธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายใต้ชื่อ SF CINEMA  ปัจจุบันมีทั้งหมด 65 สาขา และกำลังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Travel allowance