Kim Pai

Learning & Development specialist/ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเรียนรู้

Kim Pai
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Learning & Development specialist/ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเรียนรู้

Kim Pai

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
 • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
 • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม , ครุศาสตร์วิศวกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ได้ดี
 • สามารถพูดในที่ชุมชน นำเสนอ และสื่อสารข้อมูลได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. หาความต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำหลักสูตร และจัดทำแผนดำเนินการฝึกอบรมประจำปี
  2. ควบคุม ดูแล ติดตาม ดำเนินการจัดทำหลักสูตร และการจัดฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตามแผนที่วางไว้
  3. ควบคุม ดูแล ติดตาม ทวนสอบ วัดผลการเรียนรู้ ทั้งก่อนและหลักการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ที่ถูกต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
  4. ศึกษาพัฒนาระบบการฝึกอบรม รูปแบบการเรียนรู้ โดยการนำวิทยาการใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางระบบสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้ทันเหตุการณ์ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่าย สามารถศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
  5. ศึกษาและจัดทำระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทั้งแบบทดสอบต่างๆ อย่างเป็นระบบ
  6. วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำทะเบียนสถาบันฝึกอบรม วิทยากรภายในและภายนอก เป็นผู้นำในการแสวงหา และประเมินความสามารถของพนักงานที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นวิทยากรภายในได้
  7. กำหนดกลยุทธ์และวางระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของพนักงานในแต่ละระดับให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับเส้นทางการเติบโต โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว
  8. เป็นพิธีกร วิทยากรภายในตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและสนับสนุนให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อที่พนักงานจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
  9. ติดตามข่าวสารด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบคุณภาพ ISO เพื่อปรับปรุงระบบฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องอย่างต่อเนื่อง
  10. ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรม ให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จตามแผนและเป้าประสงค์ที่วางไว้
  11. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรม 5 ส. ระบบคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, IPD, OPD
 • อาหารราคาสวัสดิการ

Kim Pai Ltd., Part.
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญทองการพิมพ์
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,
Bangkok
10120

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
Middle
ระดับการศึกษา
Degree
อายุงาน
4 years
ประเภทการจ้างงาน
Full Time
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Kim Pai is a leading in business of offset printing over more than 80 years. Kim Pai has expanded our product range and facilities to offer as complete printing and packaging solution as well as relentlessly kept up with the latest printing technology, making us one of the largest and most sophisticated printers in Thailand.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus