NCH (THAILAND) CO., LTD.

Service Technician (Temporary)

NCH (THAILAND) CO., LTD.
Posted on 2-May-21

Service Technician (Temporary)

NCH (THAILAND) CO., LTD.

Job Highlights

 • เพศชาย วุฒิ ปวช-ปวส หรือมีประสบการณ์ด้าน water
 • มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ส่วนตัว
 • ทำงานพื้นที่ อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี

Job Description

พื้นที่ทำงาน : ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี

คุณสมบัติและประสบการณ์ 

 • เพศชาย  วุฒิ ปวช-ปวสหรือมีประสบการณ์ด้าน water treatment
 • มีความละเอียดรอบคอบและระเบียบวินัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
 • เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร/เรียน รด.
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนตัว

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. งานประจำในการให้บริการ

 • มีหน้าที่ให้บริการหลังการขายลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Water Treatment Consultant
 • ตรวจคุณภาพน้ำและวิเคราะห์ผลเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด กรณีที่ไม่สอดคล้องให้แนะนำวิธีการแก้ปัญหา หรือปรึกษา Water Treatment Consultant เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ก่อนส่งมอบรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า และรายงานผลวิเคราะห์ให้กับ Water Treatment Consultant ทราบหลังให้บริการทันที
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น  Chemical pump , ระบบจ่ายสารเคมี, ระบบการ Bleed off , Probe วัดค่า รวมทั้งการสอบเทียบอุปกรณ์ เป็นต้นหากพบการทำงานที่ผิดปกติและสามารถแก้ไขได้ให้ดำเนินการทันที กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานและปรึกษา Water Treatment Consultant ทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและติดตามผลให้เรียบร้อย
 • ทำการเติมสารเคมีให้เพียงพอต่อระบบ ตามที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบและรายงานสภาวะความผิดปกติของระบบลูกค้า เช่น ตะกรัน ตะไคร่ ระบบการเติมน้ำลูกลอย ระบบวาล์วเดรน วาล์วน้ำเติม การตันของถาดกระจายน้ำด้านบนของระบบ Cooling Tower, Approach Tempและอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจาก Water Treatment Consultant หากพบการทำงานที่ผิดปกติ ให้เจ้ง Water Treatment Consultant และลูกค้าทราบ ก่อนดำเนินการแก้ไข หากกรณีที่การแก้ปัญหาได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ให้สามารถดำเนินการได้ทันที และรายงานผลให้ Water Treatment Consultant และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง
 • จัดทำแผนการเข้าบริการลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเดือน และส่งมอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีการปรับแผนการเข้าบริการต้องแจ้ง  Water Treatment Consultant และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อวางแผนการบริการลูกค้าต่อไป
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและบุคลคลในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน และข้อกำหนดของบริษัทและของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น สวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงาน ไม่ทำงานเสี่ยงก่อนได้รับอนุญาต

 2งานไม่ประจำในการให้บริการ

 • งานติดตั้งระบบเพื่อการบำบัดน้ำ ให้ปฏิบัติและดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับมอบหมายจาก Water Treatment Consultant เช่น การสำรวจหน้างานก่อนการติดตั้ง การจัดทำรายการของและอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อ การจัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์ การดำเนินการติดตั้ง รวมทั้งการรายงานสรุปผลการติดตั้งให้กับ Water Treatment Consultant ทราบ

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Diploma of High Vocational Education
Job Type
Part Time, Temporary, Contract
Job Functions

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !!! NCH(Thailand) Co.,Ltd. Solution Provider by maintenance chemical, Head office in USA. We are searching the qualified individual for the following vacancy to join our business.

Additional Company Information

Industry
Chemical/Plastic/Paper/Petrochemical