BioNet-Asia Co., Ltd.

HR & Admin Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

BioNet-Asia Co., Ltd.
Posted on 1-May-21

HR & Admin Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

BioNet-Asia Co., Ltd.

Job Highlights

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เป็นผู้นำหน่วยงานด้านการบริหาร/พัฒนาบุคลากร

Job Description

Job Location :  Ayutthaya Office (Hi-Tech Industrial Estate)

บทบาท :

    เป็นผู้นำหน่วยงานด้านการบริหาร/พัฒนาบุคลากร ของ BioNet ให้มีทักษะความสามารถ ความมุ่งมั่น และขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่รับมอบหมายและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร ในฐานะหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Partner) ของทุกหน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบ :
 • วางแผน/บริหารการจัดทำกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล งานธุรการ และการสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม) และ กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม
 • กำกับดูแลงานวางแผนกำลังคน / แผนการสรรหา-คัดเลือกบุคลากร และบริหารจัดการภารกิจที่เกี่ยวข้อง รวมการจัดทำกรอบหน้าที่รับผิดชอบและชุดทักษะความสามารถของทุกตำแหน่งงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • กำกับดูแลงานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร รวมบริหารความก้าวหน้าด้านอาชีพของบุคลากร กำหนดรูปแบบการพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรม  และบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน เพื่อเก็บรักษาและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรรองรับการเติบโตขององค์กร และทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
 • ออกแบบ/ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน โดยรักษาสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขัน กับงบประมาณ และกำกับดูแลการบริหารผลตอบแทน /สิทธิประโยชน์/สวัสดิการ ตรวจสอบความเหมาะสมผ่านเครื่องมือต่างๆ รวมการสำรวจเปรียบเทียบค่าจ้างกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 • กำกับดูแลงานประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และบริหารจัดการกระบวนการตั้งเป้า ประเมินผล โดยดึงความมีส่วนจากผู้นำทีม และบุคลากร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • วางแผนและกำกับดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง/แก้ไขข้อพิพาทให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับฯ และสื่อสารภายในระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความผูกพัน และมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 • วางแผนและบริหารการจัดทำ จัดเก็บ และให้บริการ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ให้ทันสมัย ครบถ้วนและถูกต้อง ผ่านระบบ IT ที่เหมาะสม
 • กำกับดูแลงานด้านการป้องกันและตรวจรักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • กำกับดูแลงานธุรการ เช่น การให้บริการ การติดต่อ ประสานงาน การจัดหา ฯลฯ และบริหารจัดการให้ ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ เพื่อนำมาซึ่งความสะดวกและความพึงพอใจของหน่วยงานอื่นในองค์กร
 • บริหารการให้บริการและคำปรึกษาของภารกิจที่รับผิดชอบ ในฐานะหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ของทุกหน่วยงาน และต่อผู้บริหารอย่างมีคุณภาพและทันความต้องการ
หน้าที่รับผิดชอบร่วม :
 • กำหนด หรือ ร่วมกำหนด กลยุทธ์ของทุกหน่วยงานภายในฝ่าย ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
 • ร่วมวางแผนงาน แผนงบประมาณประจำปี และแผนกำลังพลของหน่วยงานภายในฝ่าย
 • ร่วมวางแผนธุรกิจกับผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ และ Site Director และวางแผนหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่วางไว้
 • กำกับดูแลการดำเนินงานlของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผน
 • บริหารการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีคุณภาพและตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ทบทวนขั้นตอนการทำงาน ระบบงาน ระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย และอุปกรณ์การทำงานที่เอื้อต่อภารกิจของหน่วยงาน แสดงความคิดเห็นต่อ Site Director เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาขีดความสามารถของตนและผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
 • จัดระบบสื่อสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ และ สร้างสรรค์
 • จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลของฝ่ายให้มีความทันสมัย ครบถ้วนและเข้าถึงง่าย
 • สร้างพันธมิตรและเครือข่ายเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
คุณสมบัติ :
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ รัฐศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์
 • ผ่านประสบการณ์บริหารงานทั้งหมดของฝ่าย HR & Admin เช่น competency , Payroll, KPI, training เป็นต้น
 • มีทักษะในการสือสาร และภาษาอังกฤอดี
To Apply : Please submit your resume in MS Word or pdf with recent photo stating present and expected salary by click "Apply Now"

Human Resources Department
BioNet-Asia Co., Ltd.   
Plant:Hi-Tech Industrial Estate, 81 Moo 1,
Baan-Lane, Bang Pa-In,Ayuttaya 13160 Thailand
Tel. 035-246-924 Ext.122
Website: www.bionet-asia.com
*All applications will be accepted by mail attached in MS. Word , pdf. only

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
10 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

BioNet-Asia Co., Ltd is a biotech company based in Thailand. We focus on the development and marketing of vaccines in the emerging countries. BioNet is now leveraging its expertise and networking to become a leading biotech company and partner in the development, manufacturing and supply of vaccines in the emerging countries. Due to our business expansion,

we are looking for competent, enthusiastic and highly qualified individuals to join our team.

Additional Company Information

Industry
Medical/Pharmaceutical
Benefits & Others
Free shuttle bus, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Five-day work week