MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า ( VP Credit Operation Department)

MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)
Posted on 27-Apr-21

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า ( VP Credit Operation Department)

MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

Job Highlights

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • ดูแลภาพรวมและบริหารจัดการ การบริการลูกค้า, การปฏิบติการสินเชื่อ, การรับชำระหนี้จากลูกหนี้ รวมทั้งงานสนับสนุนหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานบริหาร รวมการวิเคราะห์เพื่อรายงานแก่ผู้บริหารเป็นประจำตามเวลาที่กำหนด 
 • ดูแลภาพรวมในการประสานงานเพื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างลูกหนี้กับฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า
 • ดูแลภาพรวม ควบคุม และบริหารจัดการงานด้านการเก็บเอกสารในไฟล์สินเชื่อ
 • ดูแลภาพรวม ควบคุม และบริหารจัดการงานด้านการประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลภาพรวม ในการจัดการด้านการฝึกอบรม สัมมนา และให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 • ดูแลภาพรวม การรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
 •  ดูแลภาพรวมและควบคุมการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัท
 •  ดูแลภาพรวม ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของกลุ่มบริษัท    
 •  กำกับดูแลการให้สินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายหลักของกลุ่มบริษัท และเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ    
 • กำกับดูแลงานการตลาดและประชาสัมพันธ์สินเชื่อ ให้สอดคล้องกับนโยบายและภาพรวมในการดำเนินธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นไปอย่างราบรื่น
 • ดูแลและพัฒนาการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิดียิ่งขึ้น
 • บริหารจัดการการรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการจากหน่วยงานภายในและภายนอก รวมการเสนอแผนงาน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงที่เหมาะสม
 • บริหารจัดการการคัดสรรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาบุคลากรสำหรับทำงานในหน่วยงานที่มีความสามารถและเหมาะสม
 • บริหารจัดการงานด้านงบประมาณของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ   
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ตามนโยบายขององค์กร            

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน 

 • การศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, นิติศาสตร์, อสังหาริมทรัพย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                              
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ  และ/หรือ ขั้นต่ำ 15 ปี ในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง         
 • ทักษะในงาน:มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการแนะแนวทางการทำงานที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • มีทักษะในการนำเสนองานต่อผู้บริหารระดับสูง   
 • มีความใส่ใจในงานด้านการบริการ (Service Mind)   
 • มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น    
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการเงินในระดับที่ดีมาก รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 • คุณสมบัติส่วนบุคคล :
  • ความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะในการสอบทานงานผู้ใต้บังคับบัญชา
  • มีระบบความคิดในการบริหารจัดการงานโดยไม่พึ่งพิงแต่คำสั่งของผู้บังคับบัญชา และ Self Motivation
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ความถี่ 1-2 ครั้ง/ เดือน)
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

Attractive remuneration package and welfare including career advancement opportunity will be provided to the right candidate commensurately to working experiences and qualifications such as :

 Bonus

 • Medical Fee (OPD, IPD)
 • Life /Accident Insurance
 • Annual Check-up
 • Provident Fund
 • Saving Cooperative
 • Social Security
 • Funeral ceremony allowance
 • Uniform

Interested candidates please send application letter with your resume stating full qualifications, experience, current as well as expected remuneration and a recent photograph to an e-mail address below.                    

    MBK GUARANTEE COMPANY

444 8flr., Phayathai Road, Wangmai, Patumwan,

Bangkok 10330 Thailand.

Tel: 0-2853-7223 , 0-2853-7217

 Fax: 0-2853-7000

Website: www.mbkg.co.th

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Master
Years of Experience
12 years
Job Type
Permanent

Company Overview

We are a wholly-owned subsidiary of MBK, one of the leading shopping mall operatiors in Thailand. The company provides credit faclities of those who could not gain access to commercial banks loans in a timely manner. Our compettitive advantage is that we are flexible and fast, which leads us to be one of the fastest growing companies in the Group. We are seeking candidates whe are talented and obsessive in the property and lending business and keen to be involed in the new frontier of our credit business.

Additional Company Information

Industry
Wholesale / Retail
Benefits & Others
Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Travel allowance, Five-day work week, Flexible working hours