Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited/ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Investment Product (สนับสนุนการตลาด – ผลิตภัณฑ์การลงทุน) Sr.Officer - AM

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited/ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
Salary provided
Posted on 13 Jan 2021

Investment Product (สนับสนุนการตลาด – ผลิตภัณฑ์การลงทุน) Sr.Officer - AM

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited/ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านกองทุนรวม หรือด้านการลงทุน
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุน

Job Description

ควบคุมดูแลการเป็น Selling Agent ให้กับ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ อีกทั้งทำงานร่วมกับ บล.เกียรตินาคินภัทร และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับสายธนบดีธนกิจและสายเครือข่ายการขายและบริการ รวมถึงการจัดทำโปรโมชั่น การจัดอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และดำเนินการทดสอบระบบ (UAT) ระบบงานกองทุนและระบบงานประกันร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการติดต่อประสานงานในการติดตามเรื่องกฏระเบียบธนาคารกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:-

 • รับผิดชอบในการดูแลและการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร เช่น สินทรัพย์รอขาย, ประกันภัย หุ้นกู้ เป็นต้น
  • ร่วมกับ บล.เกียรตินาคินภัทร ในการจัดหาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม การจัดทำเอกสารประกอบการขาย การจัดทำสื่อการตลาด รวมทั้งการประมาณยอดการขายล่วงหน้า
  • รับผิดชอบการสรุปข่าวสารและประเด็นการลงทุนจาก บล.เกียรตินาคินภัทร และดำเนินการประสานงานกับพนักงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
 • รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาและแนะนำตลอดจนการแก้ไขปัญหาในด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าผ่านทางพนักงานภายในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าธนบดีธนกิจ พัฒนาธุรกิจสาขา เป็นต้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนการพัฒนาระบบงานกองทุนรวม
  • จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันภัย และระบบงานต่างๆ ให้กับหัวหน้าธนบดีธนกิจ พัฒนาธุรกิจสาขา และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง Procedure ของระบบงานจัดการกองทุน
 • รับผิดชอบการทดสอบระบบงาน (UAT)
  • ดำเนินการ UAT ระบบงานกองทุนรวม (SEAL)
  • ดำเนินการ UAT ระบบงานประกันภัย ร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบจัดทำคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์ Sale Kit และ RM User Manual
 • รับผิดชอบในการจัดทำผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ Cross Selling ให้กับหัวหน้าธนบดีธนกิจ
 • ประสานงานและร่วมประชุมเพื่อติดตามเรื่องกฎระเบียบธนาคารกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:-

 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านกองทุนรวม หรือด้านการลงทุน ไม่น้อยกว่า  2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนรวมทั้งมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน(Single License)
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุนและการลงทุนต่างๆ


สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้น 11 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินภา 02-495-3463

Website http://www.kkpfg.com

ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

Kiatnakin Phatra Financial Group is a merger of a commercial bank operated by Kiatnakin Phatra Bank Plc., and a capital market business operated by KKP Capital Plc. and Kiatnakin Phatra Securities Plc., a leading company in securities brokerage business in Thailand. Kiatnakin Phatra Financial Group is listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) as "KKP."

Kiatnakin Phatra Financial Group fully operates businesses in financial and capital markets, focusing on expertise and wide range of services covering all needs of customers, including individuals, businesses, and domestic and transnational institutions. We support the excellence in our core businesses, utilize full potential and expertise in business operations, and do our best to develop money markets, capital markets, and the nation's economy in order to maximize the benefits towards customers, employees, and shareholders under our good corporate governance. We are ready to optimise opportunities for maximum benefits towards customers.

Our KKP is an organization with full of opportunities to learn (Freedom to Learn, Freedom to Grow). We do not stop the development of procedures and create learning on a regular basis. Not only extending the growth of your career path, but we also encourage everyone to share knowledge with each other, resulting in continuous and sustainable development under mutual respect. We work with transparency, without politics. We work extreamly but not seriously. Dress in your own style everyday. (Freedom to Dress)         
                                                                                                                                 
If you are looking for an organization that is independent and has a working atmosphere like this ... JOIN US.

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่าง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการภายใต้บริษัท เคเคพี แคปปิตอล  จำกัด (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “KKP”

KKP ดำเนินธุรกิจการเงิน และธุรกิจตลาดทุน อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบันทั้งในและนอกประเทศ พร้อมส่งเสริม พัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เราพร้อมสร้างโอกาสที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

KKP ของเรา เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งการเรียนรู้ (Freedom to Learn, Freedom to Grow) เราไม่หยุดการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงต่อยอดการเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง แต่เรายังสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้การเคารพซึ่งกันและกัน ที่นี่เราทำงานกันอย่างจริงจัง แต่ไม่เคร่งเครียด เราแต่งกายตาม style  ของตัวเองได้ในทุกๆ วัน (Freedom to Dress)

หากคุณกำลังมองหาองค์กร ที่มีอิสระ มีบรรยากาศแบบนี้ในการทำงานแบบนี้ … มาร่วมงานกับเรานะคะ

Additional Company Information