Thonburi Healthcare Group Public Company Limited

Internal Audit Manager/Senior Internal Auditor/ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส

Thonburi Healthcare Group Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 02 Mar 2021

Internal Audit Manager/Senior Internal Auditor/ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส

Thonburi Healthcare Group Public Company Limited

Job Highlights

 • Minimum 5 years of experience for internal audit.
 • Determining internal audit scope and developing
 • Good command of English

Job Description

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ตรวจสอบ
 • ประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและกำหนดการเริ่มงาน
 • กำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบ ขอบเขตของงาน และเทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็น เพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผล
 • สอบทานกระดาษทำการเพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้
 • สอบทานและปรับปรุงรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนำข้อบกพร่องที่ตรวจพบ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในองค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ IT หรือ การกำกับดูแลกิจการ
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ประกาศนียบัตร/ใบรับรองวิชาชีพ/ใบอนุญาตตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
 • มีความรู้และเข้าใจแนวคิดการควบคุมภายในตามแบบ COSO
 • สามารถเขียนแนวทางการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในได้ดี
 • สามารถนำเสนอรายงานได้ดี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการประสานงาน เจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส

 • วางแผนการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแต่ละระบบ (Audit Plan)
 • จัดทำและสอบทานแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
 • รวบรวมเอกสาร วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
 • จัดทำและสอบทานกระดาษทำการให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 • สรุปสิ่งที่ตรวจพบ รวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเสนอแนะ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้รับการตรวจสอบ

คุณสมบัติ:

 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ IT หรือ การกำกับดูแลกิจการ
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ประกาศนียบัตร/ใบรับรองวิชาชีพ/ใบอนุญาตตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
 • สามารถเขียนแนวทางการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในได้ดี
 • สามารถนำเสนอรายงานได้ดี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการประสานงาน เจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานโดยส่งประวัติส่วนตัว หรือ คลิบแนะนำตัวสั้นๆ โดยระบุเงินเดือนที่คาดหวังและ รูปถ่ายล่าสุด

Human Resources Department

 Contact,  096-798-1777

 Website : www.thg.co.th

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time, Permanent
Job Functions

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !!!

The Thonburi Healthcare Group Public Company Limited (THG) provides medical and hospital management services.

The company operates private hospitals in Thailand, both in Bangkok and other parts of the country, through direct management, affiliated firms as well as joint ventures. The business covers five main facilities - two in Bangkok and three outside the capital city. In addition to providing general healthcare services, the company is a center for medical specialists on various fields. The group's healthcare experts undergo regular trainings and upgrades of related knowledge and technologies. These enable them to provide efficient services with the latest and most sophisticated equipment. As a result, the group's services have been internationally accepted as evidenced by the Hospital Accreditation (HA) by the healthcare Accreditation Institute (Public Organization) which recognized the group's efficient operation process that results in high-quality service and safety. The company is determined to deliver quality, as underlined continuous quality development and control. This ensures the customers of services of international standards and professional management and operations.At the same time, the hospital provides an extensive service of many specialized fields.

To participate in our growth, we invite highly energetic talents to be partnered with us for the following positions

Additional Company Information

Benefits & Others
Life insurance, Medical insurance, Travel allowance