INET Managed Services Company Limited

Innovation Engineer (Robotics, IoT) /Innovation Engineer (Robotics, IoT)

INET Managed Services Company Limited
Salary negotiable
Posted on 14 Jan 2021

Innovation Engineer (Robotics, IoT) /Innovation Engineer (Robotics, IoT)

INET Managed Services Company Limited

Job Highlights

 • Robot IoT
 • Python, C, Java, PHP, VB.NET, Node.js
 • Robotics

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่งานโดยสรุป : เขียนโปรแกรมควบคุม Robotics และ IoT

เนื้อหาของงานหลัก

 1. ศึกษาและพัฒนา Software ควบคุมหุ่นยนต์ และ IoT ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศทางด้านเทคนิค
 3. ประยุกต์ใช้ Machine Learning กับ Robot หรือ IoT ที่พัฒนา
 4. ติดตามผลและแก้ไขปัญหาของ Robot หรือ IoT ที่รับผิดชอบ
 5. จัดทำเอกสาร สำหรับแบ่งบันความรู้ที่ได้ศึกษาระหว่างทำงาน ให้กับทีม
 6. สอบ Certificate ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 7. จัดทำคู่มือ/เอกสาร สำหรับระบบที่พัฒนา
 8. จัดอบรมภายในทีม หลังจากบริษัทส่งไปอบรมภายนอก
 9. ปฏิบัติงานตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร
 10. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                วุฒิการศึกษา        : ปริญญาตรี  วศบ. หรือ วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

               ประสบการณ์.        : 1-3 ปี

ทักษะ/ลักษณะ

 1. มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรม Python, C, Java, PHP, VB.NET, Node.js หรือภาษาอื่นๆ
 2. มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมควบคุม Hardware
 3. มีทักษะในด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองสูง
 4. มีความละเอียดรอบคอบ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time

Company Overview

 บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ INET โดยให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น , บริหารจัดการด้ายไอที , Cloud Service , DR Services ด้วยประสบการณ์และการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
- ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าน้ำมัน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าวิชาชีพ
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
- กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
- วันหยุดประเพณี 14 วัน
- ลากิจ 10 วัน
- ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)

Additional Company Information