Surin Sugar Co., Ltd.

Head of Environment/วิศวกรสิงแวดล้อม

Surin Sugar Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Head of Environment/วิศวกรสิงแวดล้อม

Surin Sugar Co., Ltd.

Job Highlights

  • สวัสดิการบ้านพัก อาหาร 3 มื้อ
  • โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนทุกปี
  • มีบริการรับส่งนักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก

Job Description

หน้าทีและความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบบําบัดนํ าเสีย, ระบบบําบัดอากาศเสีย ให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด
2. ดําเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด
3. รายงานชนิดและปริมาณมลพิษ รว.1-3 ให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด
4. รายงานตรวจติดตามผลกระทบสิงแวดล้อมให้กับหน่วยงานราชการ
5. รายงานแบบบันทึกระบบนํ าเสีย ทส. 1-2 ให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด
6. วางแผนโครงการกิจกรรมเพือส่งเสริมงานด้านสิงแวดล้อม
7. ตรวจสอบสภาพและดูแลร่องระบายนํ าฝนภายในโรงงาน
8. ตรวจสอบสภาพและดูแลการทิ งขยะภายในโรงงาน
9. ตรวจสอบสภาพและดูแลหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และบุคคลทีเกียวข้องเพือการบูรนาการให้เกิดผลสัมฤทธิ
11. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของบริษัทงานระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น FSSC 22000, ISO 14000, BONSUCRO และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
คุณสมบัติประจําตําแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมหรือสาขา อืนทีเกียวข้อง
2. ประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 2 ปี ด้านการจัดการสิงแวดล้อมโรงงาน 
3.มีความรู้พื นฐานระบบมาตรฐานด้านสิงแวดล้อมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Contract, Full Time, Permanent

Company Overview

กลุ่มเคไอ ก่อตั้งโดยตระกูล เสถียรถิระกุล ถือกำเนิดขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำตาลในปีพ.ศ.2508 โดยได้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แห่งแรกของกลุ่มขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ทางกลุ่มได้ย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดชลบุรีมาที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาและในปี พ.ศ. 2546 บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด โรงงานน้ำตาลแห่งที่สองของกลุ่มก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กว่า 40 ปีของการทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพระบบ ISO9000:2000 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระบบ ISO14001:2004 GMP HALAL และ มอก.18001 นอกจากนั้นบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการจัดการด้านการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยที่ดีเข้าสู่โรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอ้อย คุณภาพของเกษตรกร ตลอดจนคุณภาพของเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำไร่อ้อย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนได้น้ำตาลทรายคุณภาพดีได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบัน กลุ่มเคไอ มีบริษัทในเครือแยกเป็นสามพื้นที่มี ทั้งหมด 5 บริษัท คือ

  • บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท บนเนื้อที่ 2,500 ไร่ ของ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ด้วยกำลังการผลิตกว่า 28,000 ตันอ้อยต่อวัน พร้อมทั้งมีปริษัทในเครือ บ.ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลโดยใช้กากอ้อย เพื่อนำมาใช้ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 42 เมกกะวัตต์ ต่อชั่วโมง และอีกสองบริษัท ไอโอแก๊ซ และโรงปุ๋ย
  • บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ของ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ด้วยกำลังการผลิตกว่า 18,000 ตันอ้อยต่อวัน
  • บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 995 ล้านบาท โดยตั้ง อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล
  • KI ETHANOL CO.,LTD. เป็นบริษัทผลิตเอทธานอล จาก ผลผลิตที่เหลือจากการผลิตน้ำตาล
  • KI BIOGAS CO.,LTD. เป็นพลังงานทางเลือกและสะอาดที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Education allowance, Flexible working hours, Free shuttle bus, Housing allowance, Life insurance, Overtime pay, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance