Global Power Synergy Public Company Limited

Finance Officer (Capital Funding)/พนักงานการเงิน

Global Power Synergy Public Company Limited
Salary provided
Posted on 21 Jan 2021

Finance Officer (Capital Funding)/พนักงานการเงิน

Global Power Synergy Public Company Limited

Job Highlights

  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700

Job Description

คุณสมบัติ:

  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคาร และ/หรือการบัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • TOEIC Score 700

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • การบริหารจัดการเงินกู้   (Debt Management)ดำเนินการวิเคราะห์วางแผนและจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการ ใช้เงินลงทุนของบริษัทโดยมีเงื่อนไขทางการเงินที่ยอมรับได้ มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเป็นที่พอใจของเจ้าหนี้เงินกู้
  • บริหารจัดการเงินทุน (Equity Management) ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนการเรียกชำระเงินทุนจากผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินลงทุนของบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  • บริหารจัดการแผนการลงทุนโครงการ (Project Finance Investment) ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนการจัดสรรเงินลงทุนโครงการ เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของบริษัท
  • บริหาร Portfolio เงินกู้/ ภาระหนี้ระยะยาวของ GPSC รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนำอนุพันธ์ทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทั้งในแง่ความเสี่ยงและต้นทุนทางการเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Master
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

"Being Power Flagship of PTT Group to develop, invest and operate in the power business domestically and internationally"

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance