Master Group Corporation (Asia) Co., Ltd.

Finance Manager /ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ( ปฎิบัติงานสาขาเกษตร-นวมินทร์ )

Master Group Corporation (Asia) Co., Ltd.
THB 55,000 - THB 90,000 /month
Posted on 22 Feb 2021

Finance Manager /ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ( ปฎิบัติงานสาขาเกษตร-นวมินทร์ )

Master Group Corporation (Asia) Co., Ltd.

Job Highlights

 • ชาย/หญิง อายุ 40-50 ปี ปริญญาตรี/โท การเงิน,บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มา

Job Description

1.บริหารเงิน และสภาพคล่อง พร้อมทั้งมอนิเตอร์เงินคงเหลือประจำวันของ เพื่อให้เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
2.ตรวจสอบการและควบคุม ในการใช้วงเงินกู้ยืมและตั๋วสัญญาใช้เงิน และวางแผนในการตัดตั๋วสัญญาใช้เงิน
3.ติดต่อประสานงานงานกับธนาคารต่างๆในการขอเบิกเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และปิดตั๋วสัญญาใช้เงิน
4.ตรวจสอบข้อมูลข้อมูลการรับเงิน และจ่ายเงินประจำวัน และควบคุมการส่งงาน / ปิดงานประจำวันของสาขา
5.ตรวจสอบและควบคุมงาน Collection ในการติดตามหนี้ และการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
6.ควบคุมตรวจสอบการนำเข้าฝากเข้าบัญชีบริษัท และดำเนินการสั่งโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆของสาขาบริษัท เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารเงินของแต่ละสาขา
7.ควบคุมและตรวจสอบการปิดยอด Floor plan BML เมื่อการมีการแจ้งจำหน่ายรถยนต์แล้ว 8.ติดต่อประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงิน เพื่อเปิดธุรกรรมในการใช้บัตรเครดิต หรือ ร่วมโปรโมชั่นกับสถานบันการเงินต่าง ๆ
9.ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายซ่อมตัวถัง ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินทั้งหมด 10.ตรวจทานและจัดทำแผนในการควบคุมงานทางด้านการเงินทั้งสาขาและสำนักงานใหญ่ 11.ควบคุมต้นทุนทางการเงินให้ต่ำที่สุด และตรวจสอบการรับเงินและจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
12.ดูแลและตรวจสอบงานการขายและประสานงานกับสถานบันการเงินที่เกี่ยวในการจัดเงินค่าตัวรถควบคุมตรวจสอบการออกเอกสารทางการเงิน ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
13.ควบคุมและตรวจทานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (Assistant Finance Manager) และผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
14.วางแผนในการตรวจสอบและควบคุมเพื่อลดช่องว่าง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
**ติดต่อ คุณแนน 088-8099478** Line ID : hrmgc

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
7 years
Job Type
Permanent

Company Overview

MGC Asia is the leading automotive retailer and service provider, with the great variety of business portfolio. The company is established more than a decade in Thailand and now growing its business in ASEAN market. There are more than 10 subsidiary companies under MGC (Asia) such as: 

 • Millennium Auto, authorized dealer of BMW and MINI
 • Millionaire Auto Sales and Services, authorized dealer and sole importer of Rolls-Royce
 • Heritage Motor (Thailand), authorized dealer and sole importer of Aston Martin
 • Pattanakarn Honda Automobile (PHA), authorized dealer of Honda 
 • Yokohama Motor, authorized dealer of Nissan
 • Master Car Rental (MCR), premium long-term and short-term car rental services, a master licensee of SIXT (the global car rental franchise from Germany) in 7 South East Asia countries
 • Master Motor Services (MMS), a complete car maintenance service center under the MMS-Bosch Car Service brand specially serves vehicles out of warranty.
 • Maxi Insurance Broker, a leading insurance consultant which provides professional insurance services covering a variety of products
 • Master Automotive Training (MAT), a state-of-the-art training center equipped with the technology and personnel to meet every pre-requisite of automotive retailing education
 • i24, an Information Technology and Call Center for the automotive industry
 • MGC Marine (Asia), authorized dealer and sole importer of Azimut Yachts

Additional Company Information

Industry
Motor Vehicles
Benefits & Others
Dental insurance, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus