Master Group Corporation (Asia) Co., Ltd.

Finance Manager/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ปฎิบัติงานสาขาเกษตร-นวมินทร์)

Master Group Corporation (Asia) Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 19 Jan 2021

Finance Manager/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ปฎิบัติงานสาขาเกษตร-นวมินทร์)

Master Group Corporation (Asia) Co., Ltd.

Job Highlights

 • ชาย/หญิง อายุ 40-50 ปี ปริญญาตรี/โท การเงิน,บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มา

Job Description

หน้าที่

 • บริหารเงิน และสภาพคล่อง พร้อมทั้งมอนิเตอร์เงินคงเหลือประจำวันของ เพื่อให้เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
 • ตรวจสอบการและควบคุม ในการใช้วงเงินกู้ยืมและตั๋วสัญญาใช้เงิน และวางแผนในการตัดตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ติดต่อประสานงานงานกับธนาคารต่างๆในการขอเบิกเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และปิดตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ตรวจสอบข้อมูลข้อมูลการรับเงิน และจ่ายเงินประจำวัน และควบคุมการส่งงาน / ปิดงานประจำวันของสาขา
 • ตรวจสอบและควบคุมงาน Collection ในการติดตามหนี้ และการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
 • ควบคุมตรวจสอบการนำเข้าฝากเข้าบัญชีบริษัท และดำเนินการสั่งโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆของสาขาบริษัท เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารเงินของแต่ละสาขา
 • ควบคุมและตรวจสอบการปิดยอด Floor plan BML เมื่อการมีการแจ้งจำหน่ายรถยนต์แล้ว
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงิน เพื่อเปิดธุรกรรมในการใช้บัตรเครดิต หรือ ร่วมโปรโมชั่นกับสถานบันการเงินต่าง ๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายซ่อมตัวถัง ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินทั้งหมด
 • ตรวจทานและจัดทำแผนในการควบคุมงานทางด้านการเงินทั้งสาขาและสำนักงานใหญ่
 • ควบคุมต้นทุนทางการเงินให้ต่ำที่สุด และตรวจสอบการรับเงินและจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
 • ดูแลและตรวจสอบงานการขายและประสานงานกับสถานบันการเงินที่เกี่ยวในการจัดเงินค่าตัวรถควบคุมตรวจสอบการออกเอกสารทางการเงิน ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 • ควบคุมและตรวจทานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (Assistant Finance Manager) และผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • วางแผนในการตรวจสอบและควบคุมเพื่อลดช่องว่าง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 40-50 ปี ปริญญาตรี/โท การเงิน,บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มา

**ติดต่อ คุณแนน 088-8099478** Line ID : hrmgc

Company Overview

Dear Valued Customer

MGC Asia is the leading automotive retailer and service provider, with the great variety of business portfolio. The company is established more than a decade in Thailand and now growing its business in ASEAN market. There are more than 10 subsidiary companies under MGC (Asia) such as: 

 • Millennium Auto, authorized dealer of BMW and MINI
 • Millionaire Auto Sales and Services, authorized dealer and sole importer of Rolls-Royce
 • Heritage Motor (Thailand), authorized dealer and sole importer of Aston Martin
 • Pattanakarn Honda Automobile (PHA), authorized dealer of Honda 
 • Yokohama Motor, authorized dealer of Nissan
 • Master Car Rental (MCR), premium long-term and short-term car rental services, a master licensee of SIXT (the global car rental franchise from Germany) in 7 South East Asia countries
 • Master Motor Services (MMS), a complete car maintenance service center under the MMS-Bosch Car Service brand specially serves vehicles out of warranty.
 • Maxi Insurance Broker, a leading insurance consultant which provides professional insurance services covering a variety of products
 • Master Automotive Training (MAT), a state-of-the-art training center equipped with the technology and personnel to meet every pre-requisite of automotive retailing education
 • i24, an Information Technology and Call Center for the automotive industry
 • MGC Marine (Asia), authorized dealer and sole importer of Azimut Yachts

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Travel allowance