The Thai Bond Market Association

Data Scientist

The Thai Bond Market Association
Salary provided
Posted on 19 Jan 2021

Data Scientist

The Thai Bond Market Association

Job Highlights

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สถิติ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 4 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Python, R, SQL

Job Description

Job description:

รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายบริการราคาฯ การพัฒนาระบบ Automation Intelligence (AI) และ Machine Learning  สำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารหนี้ รวมถึงการพัฒนานวตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย

Job Responsibilities:

 • พัฒนา Deep Learning/ Machine Learning Algorithm ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
 • พัฒนาวิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering) ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็น Big Data ของตลาดตราสารหนี้
 • ออกแบบและนำเสนอแบบจำลองของข้อมูล (Visualization) เพื่ออธิบายข้อมูลและเสนอแนวทางเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 • สามารถแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพโมเดล หรือ Algorithm ที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ศึกษาและค้นคว้าวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดการเงินไทย
 • ทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครื่องมือ/แบบจำลอง เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้

Qualification:

 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 4 ปี ด้านวิทยาศาสตร์สารสนเทศคอมพิวเตอร์และการเงิน
 • สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Data Base Management) และพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของสมาคมฯ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถเขียนสูตรขั้นสูงได้ และสามารถใช้โปรแกรม Python, R, SQL
 • มีทักษะการพัฒนา Algorithm สำหรับ Automation Intelligence (AI), Machine Learning (clustering, decision tree learning, artificial neural networks, etc.) และ Deep Learning
 • มีทักษะขั้นสูงในการพัฒนาแบบจำลองทางสถิติ  (Regression, properties of distributions, statistical tests and proper usage, etc.)
 • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถอ่าน พูด เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ :

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ + ทันตกรรม
 • ประกันอุบัติิเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • ทุนการศึกษา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าตำแหน่ง + ค่าพาหนะ + ค่าเบี้ยเลี้ยง+ ค่าล่วงเวลา
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี10-20 วัน
 • สมาชิก Fitness
 • Staff Party  , Outing
 • ค่าเครื่องแบบ
 • ค่าคลอดบุตร
 • ค่ากิจกรรมนันทนาการ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ผู้สมัครสนใจสามารถติดต่อได้ที่:
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
900 อาคารต้นสน ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทร: 02-257-0357 ต่อ 255,251   แฟกซ์: 02-257-0355 

http://www.thaibma.or.th 

www.facebook.com/fbthaibma , www.twitter.com/thaibma

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้มาตรา 230 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลสมาชิก (self-regulatory Organization / SRO) และเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Education allowance, Five-day work week, Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus