Bangkok Insurance Public Company Limited

Data Analyst - Corporate Planning

Bangkok Insurance Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 23 Feb 2021

Data Analyst - Corporate Planning

Bangkok Insurance Public Company Limited

Job Highlights

 • ป.ตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเชิงกลยุทธ์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผล และการนำเสนอ

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูล เพื่อนำส่งผู้บริหารใช้ประกอบการกำหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์องค์กร เป้าหมาย กลยุทธ์ และดัชนีวัดผลงานขององค์กรประจำปี
 • ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อการกำหนดเป้าหมาย จัดทำดัชนีวัดผลงาน และแผนงานประจำปีของหน่วยงาน ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 • ติดตามการรายงานผลตามแผนงานและ KPIs และจัดทำรายงานสรุปผลดำเนินงานของบริษัทฯ
 • สนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อประกอบการให้สัมภาษณ์/การแถลงข่าว/การประชุมสำคัญๆของบริษัทฯ ตลอดจนการประเมินและตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น Update ข้อมูลตลาด เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประกันภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทักษะในการจับประเด็น และสื่อสารที่ถูกต้อง
 • ชอบทำงานด้านตัวเลข มีความละเอียด และมีทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำ Presentation 
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเอง 

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

Bangkok Insurance (BKI) is a leading and firmly-established non-life insurance company for over 72 years of operating. We are currently seeking for highly motivated and experienced professionals to join our winning team for the following positions. The successful candidates will receive attractive salary, fringe benefit and others form of remunerations.

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Education allowance, Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Travel allowance