Design International Institute

Content Writer (Architect/Interior/Construction/Landscape)

Design International Institute
Salary provided
Posted on 20 Jan 2021

Content Writer (Architect/Interior/Construction/Landscape)

Design International Institute

Job Highlights

 • Writer
 • marketing online
 • Content creator

Job Description

หน้าที่

 • เขียนบทความด้านงานสถาปัตย์ ออกแบบภายใน งานก่อสร้ง และงานภูมิทัศน์ได้
 • สามารถคิดและครีเอทคอนเทนท์ได้อย่างสร้างสรรค์
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทนอกองค์กรเพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาด และคอนเทนท์ที่น่าสนใน
 • อัพข้อมูลผ่านสื่อออนไลนต่างๆ
 • ประช่สัมพันธ์คอนเทนต์และข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการออกแบบ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการ์ณ 0-2 ปี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้สื่อ social media ได้ดี
 • มีคสามสามารถในการสื่อสารได้ดี
 • ชอบงานเขียน
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถนการสื่อสารได้ดี

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time

Company Overview

URGENTLY REQUIRED!!!

Design International Institute provide courses in Interior Design, Furniture Design, Landscape Design, Graphic Branding and others. We established in 2010 on Sukhumvit 55 Road. Currently, we are looking for partners to join in our team. 

Additional Company Information

Industry