THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

Chief of Section : External Relations/หัวหน้าฝ่ายประสานนโยบาย : ประสานงานระหว่างประเทศ

THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)
Salary provided
Posted on 15 Apr 2021

Chief of Section : External Relations/หัวหน้าฝ่ายประสานนโยบาย : ประสานงานระหว่างประเทศ

THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

Job Highlights

 • Management
 • Research
 • External Relations

Job Description

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

ภารกิจหลัก ได้แก่ (1) บริหารงานวิจัย (2) การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ เป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนติดตามพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในวงวิชาการและกรอบความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน และออกแบบกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเพื่อรองรับภารกิจหลักที่ตนได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการวิจัย จัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการจัดฝึกอบรม แล้วแต่กรณีภายใต้แผนงานที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงการระดมทรัพยากรและความรู้ การประสานงานและประสานความร่วมมือ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ การมีส่วนร่วมในเวทีการประชุมทางการ การเจรจาความร่วมมือ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินภารกิจหลักที่ตนได้รับมอบหมาย ตลอดจนวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 • ติดตาม กำกับ สนับสนุน ให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ ให้สามารถส่งมอบงานได้บรรลุผลตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของแผนงาน

 การบริหารงานในภาพรวม

 • วางแผน ควบคุม ตรวจสอบและตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้

 • เสนอความคิดเห็น หรือ ช่วยพิจารณาอนุมัติ การดำเนินการต่างๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือ การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 • จัดสรร และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

 • ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ทีมงาน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อมุ่งให้สำนัก เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

 • บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมาย และอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

 • ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สนับสนุน และส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และยั่งยืน - ยอมรับ และร่วมมือกับหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
 • การศึกษา: ปริญญาตรีในสาขา กฎหมาย/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์:  8 - 10 ปีด้าน : งานวิชาการ การจัดทำโครงการงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการอย่างน้อย 4  ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโครงการ อาทิ โครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุม และการเจรจาระหว่างประเทศ
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
8 years
Job Type
Full Time

Additional Company Information

Industry
Civil Services (Government, Armed Forces)
Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance