Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Change Management

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ
Salary provided
Posted on 02 Mar 2021

Change Management

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Job Highlights

 • Change Management
 • project management
 • project manager

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบวิธีการที่มีโครงสร้างและกิจกรรมการจัดการปลี่ยนแปลงนำไปสู่การใช้ระบบ/กระบวนการทำงานรูปแบบใหม่
 • สร้างกลยุทธ์และเครื่องมือการฝึกอบรม สำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • สื่อสาร และส่งมอบเนื้อหา รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
 • ดำเนินการประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและระบุหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ศึกษาและจัดทำข้อกำหนดด้านเอกสารและส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ/Change Management/การจัดการกลยุทธ์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ในงาน PM/Change Management 5-12 ปี
 •  มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดีมีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี
 •  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 •  มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ เตรียมความพร้อมของระบบ และผู้ใช้งานเพื่อพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล เบอร์ 063-2124381

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time, Permanent
Job Functions

Company Overview

Opportunities at Bangkok Bank

Brighten up for your future success

------------------------------------------------------------------

Check the great variety of jobs at Bangkok Bank and plan your wonderful career!

 We are looking for people who are eager to learn and grow and will support you to develop your skills and potential.

Opportunity to achieve success in a future you choose. Join us!

Bangkok Bank Public Company Limited

https://www.bangkokbank.com/en/About-Us/Bangkok-Bank-Careers

Additional Company Information