Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Business Compliance

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ
Salary negotiable
Posted on 23 Feb 2021

Business Compliance

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Job Highlights

 • Bachelor’s / Master's Degree in Law
 • Compliance Experience
 • Strong analytical minded person

Job Description

Job Description:

 • รวบรวม/จัดเก็บคำสั่งระเบียบงานคู่มือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อมูลกฎหมายและข้อบังคับของทางการให้ครบถ้วนและให้เป็นมาตรฐานตามหมวดหมู่/ประเภทงา
 • ร่วมพัฒนาคู่มือการสอบทานการปฎิบัติงาน/ระบบควบคุมภายในฯลฯของสายลูกค้าบุคคลให้ครอบคลุมทุกประเภท/ลักษณะงาน
 • ร่วมสร้างระบบควบคุมติดตาม/ระบบรายงานข้อบกพร่องผิดพลาดหรือการทุจริตกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการรายงานเพื่อให้สามารถทราบผลการปฎิบัติงาน/ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุการณ์
 • ประสานงานกับกลุ่มงานกำกับดูแลของธนาคารและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับของทางการและคำสั่งระเบียบงานของธนาคาร
 • แนะนำวิธีการปฎิบัติชี้แจงปัญหาและข้อซักถามต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง/มาตรฐานเดียวกัน

Qualification

 • ปริญญาตรี /โท ด้านกฏหมาย หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 8 ปีขึ้นไป ด้านกำกับดูแล กฏหมาย ในสถาบันการเงินการธนาคาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณ์ธนาคารและ Market Conduct จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Working Location: Operating at สำนักงานใหญ่สีลม

If you require more information, กรุณาติดต่อ K'ปรียนันท์ Tel. 02-296-8357

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

Opportunities at Bangkok Bank

Brighten up for your future success

------------------------------------------------------------------

Check the great variety of jobs at Bangkok Bank and plan your wonderful career!

 We are looking for people who are eager to learn and grow and will support you to develop your skills and potential.

Opportunity to achieve success in a future you choose. Join us!

Additional Company Information