SSUP HOLDINGS CO., LTD.

Assistant Retail Excellence & Development Manager

SSUP HOLDINGS CO., LTD.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Assistant Retail Excellence & Development Manager

SSUP HOLDINGS CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าด้วยการพัฒนาระบบงาน
 • วิเคราะห์ยอดขายสาขาตามแผนการจัดเรียงสินค้า
 • วิเคราะห์ยอดขายสาขาเทียบกับค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงาน

Retail Excellence :

Job Description

 • ควบคุมการจัดทำ Visual Merchandise และการจัดโชว์สินค้าต่างๆภายในร้านให้เป็นไปตามแผนงานการตลาด
 • จัดทำสื่อการขายในสาขาให้น่าสนใจและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนของการจัดโชว์สินค้าใหม่,สินค้าแคมเปญ
 • กำหนดมาตรฐานการสื่อสารของพนักงานขายไปสู่ลูกค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยในการส่งเสริมการขาย
 • จัดทำ และ อัพเดทมาตรฐานคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ภายในสาขาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับศูนย์การค้า ในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์เพื่อช่วยสนับสนุนการขาย
 • วางแผนและควบคุมการดูแลและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขา
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Retail Development :

Job Description

 • สร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานภายในสาขาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์ และวางแผน รวมทั้งประสานงานกับศูนย์การค้าในการขยายสาขา และจัดทำแผนงานการปรับปรุงสาขารายปี
 • วิเคราะห์ยอดขายสาขาตามแผน การจัดเรียงสินค้า (Planogram) เพื่อนำข้อมูลไปประสานงานกับส่วนงานจัดทำ Planogram
 • วิเคราะห์และวางแผน Inventory ให้เหมาะสมกับการขายของสาขา และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขายอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์และวางแผน Inventory ให้เหมาะสมกับการขายของสาขา และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขายอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์ยอดขายสาขาเทียบกับค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าและค่าบริการ เพื่อวางแผน และประสานงานกับศูนย์การค้า ในการปรับค่าเช่าให้เหมาะสมกับยอดขาย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา การตลาด บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การขาย และการวางแผน Inventory
 • มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาด การจัดทำ VM&Display หรือ งาน graphic design และการวางแผนงาน
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • มีทักษะการใช้งาน MS Office & Illustrator,Photoshop
 • มี Service mind และ ความกระตือรือร้นในการทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลบริษัท

SSUP Group

SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNC ที่มีช่องทางจำหน่ายแบบ Omni-Channels ซึ่งประกอบด้วยช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คน

เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับ World Class เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง

เรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงาน

นอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

บริษัทและกิจการในเครือ SSUP Group  จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน เพราะสาเหตุเนื่องมาจาก สภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ เป็นอันขาด

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus