Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Assistant Executive Manager - Finance & Accounting/ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 02 Mar 2021

Assistant Executive Manager - Finance & Accounting/ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Job Highlights

  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

ด้านบัญชีและงบประมาณ

  1. บริหาร ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการทำงานของแผนกบัญชี เพื่อยืนยันรายการรับ-จ่าย การออกเอกสารใบกำกับภาษีหรือเอกสารอื่นๆทีเกี่ยวข้อง และการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีและภาษี
  2. ควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีทรัพย์สินให้เป็นไปตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ
  3. ตรวจสอบการจัดการปิดบัญชีงบการเงินบริษัทและกลุ่มบริษัท (Consolidated Financial Report) ประจำรายเดือนและรายปี  เพื่อนำเสนอรายงานงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน งบดุลและงบกระแสเงินสด) ต่อผู้บริหารตามเวลาที่กำหนด  รวมถึงรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (รายเดือนและรายปี) เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ
  4. ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายปีและระบบการบริหารภาษีของกลุ่มบริษัท รวมถึงควบคุมการใช้งบประมาณฯให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบรายงานเปรียบเทียบการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานฯ ต่อผู้บริหารตามเวลาที่กำหนด  
  5. ประสานงานและตววจสอบข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีและสรรพากรและหรือหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี)
  6. ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนารายงานข้อมูล รวมถึงการออกแบบรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และสนับสนุนตัดสินใจของผู้บริหาร

ด้านต้นทุน

1.ดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนและสามารถวางระบบบัญชีต้นทุน เพื่อคำนวณต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิด

2.กำหนด ตรวจสอบและปรับปรุงค่า Standard Cost แต่ละประเภทตามรอบที่กำหนด หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์เฉพาะ (Ad-Hoc) ในระบบสารสนเทศขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร

3.ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถหามูลค่าของวัตถุดิบ (RM), งานระหว่างทำ (WIP), และสินค้าสำเร็จรูป (FG)และกระทบยอดในระบบสารสนเทศขององค์กร

4.ตรวจสอบ คำนวณ และปิดยอดต้นทุนสินค้าทั้งหมดที่เป็น Actual Cost ผ่านระบบสารสนเทศขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ปันส่วนอย่างเหมาะสม) และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร

 5.ตรวจสอบงานวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชี นโยบายทางบัญชี และนโยบายขององค์กร

 6.ตรวจสอบรายงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร บัญชีและการเงิน

 ด้านการเงิน

 1.ควบคุมและตรวจสอบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย ประจำงวด (รายเดือนและรายปี) เพื่องานบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 2.บริหาร ควบคุม และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เช่น สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการเติบโตหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามนโยบายและหรือแผนงานที่กำหนดไว้

 3.บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 4.ปรับปรุงแผนนโยบายทางการเงินให้เหมาะสมและคล่องตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพัฒนาระบบการเงิน และการบริหารงานการเงินให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

 5.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำและรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

 6.ตรวจสอบแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน พร้อมติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการลงทุน โดยนำเสนอรายงานฯให้แก่ผู้บริหาร

คุณสมบัติ:

1.สัญชาติไทย เพศชาย หรือ หญิง  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

2.ต้องมีประสบการณ์บริหารงานบัญชีทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายภาษี และประมวลรัษฎากร และหรือกฎหมายอื่นๆทีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

4.ต้องมีประสบการณ์ด้านต้นทุน (Cost Accounting) ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

5.ต้องมีความสามารถในการใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี

6.ต้องมีประสบการณ์ใช้ SAP (ERP)

7.มีประสบการณ์งานวิเคราะห์ทางการเงิน, Corporate Finance และหรือProject Finance จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

8.ความละเอียดรอบครอบ  มีทักษะด้านวิเคราะห์ สามารถคิดเป็นระบบ เชื่อมโยง วางแผน และแก้ไขปัญหาได้ดี มีภาวะผู้นำสูง การทำงานที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ สามารถการบริหารเวลาอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพสูง

9.มีความสามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time

Company Overview

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด "ตราเด็กสมบูรณ์" ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนับตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วภายในครอบครัวภายใต้เครื่องหมาย การค้า "ตราเด็กสมบูรณ์"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ และได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน หลายด้าน รวมทั้งนำระบบบริหารงานและระบบการตลาดยุคใหม่มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการ ขยายตัว หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มธุรกิจการส่งออกและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าประเภท ซีอิ๊วจาก กระทรวงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2530

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว "ตราเด็กสมบูรณ์" เป็นที่นิยมใช้ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติของอาหารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอาหารไทย และจีน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสประเภทอื่นๆภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆอีกมาก มายเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคทุกระดับอย่างทั่วถึง

เราต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่ทันสมัยเปี่ยมไปด้วยความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่อไปนี้

Additional Company Information