Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.

Application Support (SAP)/เจ้าหน้าที่ Application Support

Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 23 Feb 2021

Application Support (SAP)/เจ้าหน้าที่ Application Support

Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.

Job Highlights

  • Application Support
  • SAP
  • FI/CO

Job Description

หน้าที่รับผิดชอบ

– สามารถทดสอบและปรับปรุงการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน
– จัดทำคู่มือการใช้งานและเทคนิคในการใช้โปรแกรมต่างๆ

คุณสมบัติ

– ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 22-30 ปี
– ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
–  มีทักษะการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านระบบ Software ERP-SAP
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Additional Information

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Travel allowance