KOBELCO MILLCON STEEL CO., LTD.

Accounting Officer/เจ้าหน้าที่บัญชี

KOBELCO MILLCON STEEL CO., LTD.
Salary negotiable
Posted on 17 Nov 2020

Accounting Officer/เจ้าหน้าที่บัญชี

KOBELCO MILLCON STEEL CO., LTD.

Job Highlights

 • Accounting Officer
 • AP/AR
 • ระยอง

Job Description

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :

 1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 2. ตรวจสอบรายการด้านการขาย  /ซื้อ  / จ่าย และด้านบริหาร เพื่อให้ได้ยอดที่ถูกต้อง
 3. ตรวจสอบรายการด้านการขาย  /ซื้อ  / จ่าย และด้านบริหาร เพื่อให้ได้ยอดที่ถูกต้อง
 4. รวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปิดงบการเงิน งบกำไรขาดทุน
 5. รวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปิดงบการเงิน งบกำไรขาดทุน
 6. รวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปิดงบการเงิน งบดุล
 7. รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการนำส่ง cash flow
 8. ประสานกับออดิเตอร์ สำหรับการรายงานงบการเงินรอบ 3 เดือน และ รายงานงบปี
 9. Monitor งานในส่วน G/L, FN ทั้งหม

คุณสมบัติพื้นฐานหลัก  (Qualifications) :

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาบัญชี
 2. มีความรู้ความสามารถระบบงานบัญชี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเช่น Word Excel ได้ดี
 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้ได้
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. มีความละเอียดรอบครอบ
 7. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด / Kobelco Millcon Steel Co., Ltd. หรือ KMS เกิดจากความร่วมมือของ 2 ประเทศได้แก่ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตเหล็กชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเหล็ก โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคุณภาพของเหล็กที่ได้มาตรฐาน และบริษัท โกเบ สตีล จำกัด ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตและจำหน่ายเหล็กลวด และเหล็กลวดเกรดพิเศษ โดยมีการเซ็นสัญญาร่วมลงทุนกันเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด / Kobelco Millcon Steel Co., Ltd. หรือ KMS เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเหล็กลวด ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักรได้

ส่งผลให้สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้า สำหรับวัตถุประสงค์ของการผลิตและจำหน่ายเหล็กลวดดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการรองรับความต้องการ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง และรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีความต้องการใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

ทางบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกเบ สตีล จำกัด ได้มองเห็นความสำคัญของความต้องการนี้ จึงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นเพื่อเป็นฐานการผลิตเหล็กลวดที่สำคัญของภูมิภาค และบริษัท โกเบ สตีล จำกัด ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนทางด้านกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และการตลาด เพื่อผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ การร่วมทุนในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการร่วมทุนกันทั้งทางแรงกายและแรงใจ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ผ่านการพัฒนา จะทำให้เหล็กลวดที่ผลิตได้มีคุณภาพสูง และด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง จะสามารถดำเนินการพัฒนาสินค้าที่ดีได้ต่อไป

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Free shuttle bus, Housing allowance, Overtime pay, Performance bonus