BEC World Public Co., Ltd.

Accounting Manager/ผู้จัดการแผนกบัญชี

BEC World Public Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 27 Jan 2021

Accounting Manager/ผู้จัดการแผนกบัญชี

BEC World Public Co., Ltd.

Job Highlights

 • Accounting Manager
 • CPA
 • SAP

Job Description

 คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย  อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี นโยบายการบัญชี และภาษี   รู้ระบบงานบัญชี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานโปรแกรมทางบัญชี SAP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (ทักษะ Excel, Microsoft Office)                             
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงินในตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป
 • มี License CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และอนุมัติในการเบิก-จ่ายเงินตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
 • ควบคุมตรวจสอบการเบิก-จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี 
 • ตรวจข้อมูลทางบัญชีและบันทึกทางการเงินต่างๆ ที่บันทึกไว้ในระบบบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อนำส่งต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา
 • จัดทำบัญชีและการปิดบัญชีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 • จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมวิเคราะห์/หาสาเหตุของรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
 • จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี 

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Permanent

Company Overview

BEC World Public Co., Ltd.

BEC World Group is an entertainment conglomerate in Thailand that operates 2 type of business;

(1) Broadcasting and Media Business and

(2) Program Sourcing – Production Distribution and Support Business.

We are the parent company of Bangkok Entertainment Co. Ltd., operator of TV Color Channel 3, BEC Multimedia Co. Ltd., operator of TV3 HD

Vision
Thailand’s leading content and entertainment platform

วิสัยทัศน์
ผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย

Mission (2023)

Rebuild BECW to become a forward-thinking and lean organization, leveraging CH3 creative DNA to deliver fresh and engaging content for today’s users, and technology to deliver innovative and effective media, across all screens, beyond Thailand

พันธกิจ (2023)

ปรับเปลี่ยน BEC World ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและมีความคิดไปข้างหน้า โดยยกระดับดีเอ็นเอความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบความสดใหม่ ด้วยคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับผู้ชมในปัจจุบันและใช้เทคโนโลยีกับการ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ ผ่านทุกช่องทางหน้าจอ ทั่วไทยและต่างประเทศ

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus