Summit Chugoku Seira Co., Ltd.

Accounting and Finance Supervisor /หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

Summit Chugoku Seira Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 14 Jan 2021

Accounting and Finance Supervisor /หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

Summit Chugoku Seira Co., Ltd.

Job Highlights

 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน, cash flow, งาน GL
 • มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
 • เคยใช้งานระบบ ERP และสามารถใช้โปรแกรม excel ได้

Job Description

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานมาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • เตรียมรายละเอียดการปิดบัญชีและงานปิดบัญชี
 • ตรวจสอบการชำระหนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกหนี้ทั้งในและต่างประเทศ
 • ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • ดำเนินการออกตั๋วและต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ตรวจสอบยอดรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือรายเดือน
 • เตรียมข้อมูล และจัดทำรายงานประกอบงบต้นทุนประจำเดือน
 • จัดทำเอกสารประกอบการปิดงบ
 • จัดทำรายงานการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน(KPI) สำหรับผู้บริหารประจำเดือน

(กรุณาอัพเดทข้อมูล resume/ CV ให้เป็นปัจจุบันก่อนส่ง ขอบคุณค่ะ)

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากบริษัท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)และทีมผู้บริหารจากกลุ่ม SUMMIT AUTO GROUP เพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า พร้อมไปกับการพัฒนาทั้งองค์กร พนักงาน คุณภาพของสินค้าและการบริการ

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Free shuttle bus, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus