Rojukiss International Public Company Limited

Account Receivable Officer/เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

Rojukiss International Public Company Limited
Salary provided
Posted on 22 Feb 2021

Account Receivable Officer/เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

Rojukiss International Public Company Limited

Job Highlights

  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้
  • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปริญญาตรี

Job Description

ความรับผิดชอบหลัก
  1. จัดทำใบวางบิลพร้อมเอกสารประกอบการวางบิล ส่งให้ลูกค้าตามกำหนด อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  2.  ติดตามการรับชำระหนี้กับลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และ Online
  3.  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการหักหน้าบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่า มีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วพร้อมทั้งบันทึกรายการภาษี  หัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง ตรงตามงวดที่เกิดรายการ
  1.  สอบทานรายงานอายุลูกหนี้ (AR Aging) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและติดตามยอดหนี้ค้างชำระเกินกำหนดอย่างสม่ำเสมอคุณสมบัติ

-        ปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า)

-        มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้

-        มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสารจัดส่งให้ลูกค้า

-        มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีลูกหนี้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Permanent

Company Overview

บริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเวชสำอางค์  เนื่องจากธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  จึงต้องการเปิดรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถาเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานขององค์กรต่อไป

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus