เจ้าหน้าที่ ERP (SAP PP)

The Red Bull Beverage Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

เจ้าหน้าที่ ERP (SAP PP)

The Red Bull Beverage Co., Ltd.

Job Highlights

 • Support SAP PP
 • Functional Spec และ Implementation
 • ดูแลระบบงาน ERP ในส่วนของโปรแกรม SAP

Job Description

Job responsibilities:

 • Support ระบบ SAP ส่วนของ Business Process, Configuration, Functional Spec และ Implementation เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานตามนโยบายบริษัท รวมถึงการสื่อสารกับ Abaper ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจขององค์กร

 • นำเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบ SAP และ Interface ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • แนะนำและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้กับผู้ใช้งานในระบบ SAP เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงาน ระหว่างทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ SAP และ ซอฟแวร์ อื่นๆ เพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ตรวจสอบและบริหารจัดการ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP และ ซอฟแวร์ อื่นๆ ให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ
Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานทาง ด้านระบบ ERP SAP หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ การทำงานของระบบ ERP SAP อย่างน้อย 1 โมดูล เช่น MM, SD ในหน้าที่ Support และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบงาน ERP ในแต่ละโมดูล
 • สามารถวิเคราห์ความต้องการของผู้ใช้งาน SAP (AS-IS) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาออกแบบระบบเพื่อพัฒนา Application สำหรับผู้ใช้งาน (TO-BE) ได้อย่างเหมาะสม
 • มีความเข้าใจ และสามารถออกแบบกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (Business Process), Function, Technical ระบบงาน SAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการทำงานร่วมกับทีมงาน ที่เกี่ยวข้อง ERP และซอฟแวร์ อื่น มาอย่างน้อย 2 ปี

Please send your complete resume in English, stating expected salary and one recent photo to:
The Red Bull Beverage Co., Ltd.
288 Ekachai Road Bangbon Bangkok 10150

Additional Information

Company Overview

TCP Group is a great Thai enterprise representing all that is good about Thailand and brings honour to our country on the global stage through our products and services.

The Way We Work

OUR PRODUCTS & SERVICES are innovative and of world class quality.

OUR TRADE PARTNERS IN THAILAND AND AROUND THE WORLD always receive the right product, at the right place and time in the most efficient way because we optimize our route to market. 

OUR PEOPLE think global and are always consumer-centric, working with a high performance culture to build a high performance.

OUR ORGANISATION respects the planet and society and integrates sustainable practices throughout our value chain and wherever we do business.

Additional Company Information