Dhanarak Asset Development Co., Ltd./บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (จป.วิชาชีพ) 2 อัตรา

Dhanarak Asset Development Co., Ltd./บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
Salary negotiable
Posted on 21 Jan 2021

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (จป.วิชาชีพ) 2 อัตรา

Dhanarak Asset Development Co., Ltd./บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

Job Highlights

 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย

Job Description

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (จป.วิชาชีพ)  จำนวน 2 อัตรา
 • มีอายุตั้งแต่ 28 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาความปลอดภัย และอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลและรับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เช่า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารศูนย์ราชการฯ ที่มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้านทั่วทุกมิติ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งบุคลากรข้าราชการ ผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงบุคลากรของคู่สัญญากับ ธพส. ทุกสัญญา
 • ออกแบบ และสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการอาคาร เช่น สื่อแจ้งขอเข้าหน่วยงาน หรือการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานปิดไฟ ปิดน้ำ และเก็บอาหารออกจากอาคารในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องที่มากกว่า 2 วันขึ้นไป เป็นต้น
 • ประสานงาน ติดตามการบำรุงรักษา (PM และ CM) ของงาน Outsource บริเวณส่วนกลางที่อาจจะกระทบต่อศูนย์ราชการฯ
 • ดำเนินการจัดการอบรมและพัฒนาทักษะผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจร หรือ อาสาจราจร (อสจร.) บริหารและจัดการพื้นที่จอดรถ รวมถึงควบคุมและออกแบบการใช้งานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ตลอดจนมาตรการ ชุดวิธีปฏิบัติ รวมถึงจุดและตำแหน่งการรักษาความปลอดภัยตามการใช้พื้นที่ ตามลักษณะงานสถานที่ และความเสี่ยง
 • ดูแลการให้บริการงานรักษาความสะอาดในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
 • ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานของแต่ละสัญญาในมิติเรื่อง ภาพลักษณ์ ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดความพร้อมของเครื่องจักร ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตามกระบวนการทำงาน
 • จัดทำ ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) งานให้บริการรักษาความปลอดภัยและจราจร งานดูแลรักษาความสะอาด งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุของ ธพส. ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและมีประสิทธิภาพสุงสุด
 • ร่วมตรวจรับ และช่วยกำกับสัญญาให้เป็นไปตาม TOR งานให้บริการรักษาความปลอดภัยและจราจร งานดูแลรักษาความสะอาด งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุของ ธพส. ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและมีประสิทธิภาพสุงสุด
 • จัดอบรมคู่สัญญา (Outsource) ทุกสัญญาภายใต้การกำกับดูแล ในการเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ เช่น ซ้อมอพยพหนีไฟ ฯลฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ธพส. อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด
 • ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
 • ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Apply Now.
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ “สมัครงาน”
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0-2142-2222,0-2142-2240-1 โทรสาร 0-2143-8889

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

ประกาศรับสมัครงาน !!!

ด้วย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง และ บริหารจัดการโครงการศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dad.co.th มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

Additional Company Information