บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/GL/Costing (ประจำพุทรมณฑลสาย 5)/เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/GL/Costing (ประจำพุทรมณฑลสาย 5)

บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด
Salary provided
Posted on 22 Feb 2021

เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/GL/Costing (ประจำพุทรมณฑลสาย 5)/เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/GL/Costing (ประจำพุทรมณฑลสาย 5)

บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด

Job Highlights

  • Costing
  • บัญชี AP
  • บัญชี AR

Job Description

บัญชีลูกหนี้ (AR)
1. เปิดบิลขาย
2. บันทึกตั้งลูกหนี้การค้า,ลูกหนี้อื่นๆ
3. วางบิล
4. ตัดชำระ (ตรวจเช็คการรับเงิน)
5. ตรวจภาษีขาย
6. เช็ค Statement
7. งานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
8. กระทบบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ด้านลูกหนี้)
9. ประสานขายกับฝ่ายขาย
10. จัดเก็บเอกสาร
11. งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บัญชีด้านเจ้าหนี้ (AP)
1. บันทึกซื้อ RR (เจ้าหนี้การค้า,เจ้าหนี้อื่นๆ)
2. บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3. บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
4. รับวางบิล
5. บันทึกจ่ายชำระ PV,PS
6. ภงด.3,53,ภพ.30
7. ภาษีซื้อ
8. สรุปยอดซื้อ
9. ค่านายหน้า
10. เช็ค Statement
11. กระทบบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
12. งานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ทั้งระบบ
13. งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บัญชีด้าน GL
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชี
2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
3.ลงบันทึกบัญชีในระบบ
4.ตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดประเภทของทรัพย์สิน
5.ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6.จัดทำ Bank reconciliations ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
7.ตรวจงบการเงิน GL P&L ตรวจการบันทึกบัญชีทั้งระบบ

Costing
1. วางแผน และจัดทำฐานข้อมูลการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (BOM) เพื่อใช้ในการคำนวณ และวิเคราะห์ต้นทุนจริง
2. จัดทำรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตนำเสนอผู้บริหาร เพื่อกำหนดราคาขายที่เหมาะสมกับสถานะการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
3. วิเคราะห์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่เกินมาตรฐาน
4. ตรวจสอบรายงานยอดผลผลิตสินค้าและตรวจสอบปริมาณการใช้เครื่องจักรแต่ละเดือน
5. จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร คิดค่าเสื่อมราคา และวางแผนการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรประจำปี
6. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายการผลิตแยกแต่ละหน่วยงานพร้อมกับนำเสนอแนวทางลดค่าใช้จ่าย
7. ควบคุมดูแลงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
8. จัดทำรายงานและวิเคราะห์กำไรตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้านำเสนอต่อผู้บริหาร รักษาระบบ Internal Controls ในการทำงาน และประสานงานกับ Auditors หรือผู้สอบบัญชีในการเข้ามาตรวจสอบ


คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
  4. มีประสบการณ์ในสายอาชีพ 3 ปี ขึ้นไป
  5. หากใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express จะได้รับพิจารณาพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
  7. สามารถปฎิบัติงานที่โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ได้

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Permanent

Company Overview

We are a leading manufacturer and distributor of mattresses and bedding products under the brand names of Dunlopillo. We require high caliber staff to join our team.

Additional Company Information

Benefits & Others
Medical insurance, Performance bonus, Travel allowance