Nakornthon Hospital Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน

Nakornthon Hospital Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 21 Jan 2021

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน

Nakornthon Hospital Co., Ltd.

Job Highlights

 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทรัพย์สินอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

Job Description

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • การศึกษาระดับปวส.เท่านั้น (สาขาบัญชี ,การเงิน ,หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องเครื่องใช้สำนักงาน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ดี
 • มีทักษะด้านโปรแกรมMicrosoft Office
 • มีความซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความรับผิดชอบในงานรับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทรัพย์สินอย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียดของงาน
 • จัดทำทะเบียนและออกรหัสทะเบียนทรัพย์สิน
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเกี่ยวกับการโอนย้ายทรัพย์สิน
 • จัดทำรายการปรับปรุงทรัพย์สินที่มีการบริจาค ขาย ทำลาย เพื่อตัดออกจากทะเบียนทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินกับบัญชีแยกประเภท
 • ตรวจนับทรัพย์สินทุกแผนก
 • บันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน       

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Diploma of High Vocational Education
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

โรงพยาบาลนครธน เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนพ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลนครธนมีจุดกำเนิด จากคณะกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ตรงกันที่ จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดี มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้านทิศใต้ และปริมณฑล จึงได้ทำการศึกษาการขยายตัวของประชาชนในฝั่ง ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (ธนบุรีด้านทิศใต้) พบว่าจะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด จึงได้ดำเนินการ ก่อสร้างโรงพยาบาลนครธนขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร ดังกล่าวอาคารของโรงพยาบาลนครธน ตัวอาคารมี 12 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยในได้สูงถึง 500 เตียง ปัจจุบันเปิดดำเนินการที่ 150 เตียง ในการออกแบบเน้นการให้ความ สำคัญกับผู้มาใช้บริการเป็นอันดับแรก โดยหน่วยพิเศษต่างๆ ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้อง ICU ห้องไตเทียม ได้จัดพื้นที่ไว้ในชั้นเดียวกันเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วใน กรณีฉุกเฉินต่างๆ การจัดระบบระบายอากาศและ ทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน การเชื่อมต่อระหว่างอาคารโรงพยาบาลและอาคารจอดรถ อีกทั้งมีสถานที่สำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
 
โรงพยาบาลนครธน จัดเตรียมบริการการรักษาทางการแพทย์ในทุกสาขา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช กุมาร ตา หู คอ จมูก นอกจากนี้ได้จัดให้มี บริการทางการแพทย์เฉพาะทางขึ้นเพื่อให้การรักษาครอบ คลุมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ อาทิ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ผิวหนังความงามและเลเซอร์ ศูนย์สุขภาพ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์เบาหวาน คลินิกหัวใจ เมดิคอลสปา เป็นต้น

ปัจจุบันโรงพยาบาลนครธน ได้ยืน หยัดรับใช้ประชาชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกแผนกทุกระดับในความสำเร็จที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลนคร ธนเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน และได้พัฒนาศักยภาพให้รุดหน้าทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณควบคู่กันไป สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสนองนโยบายของภาครัฐบาลได้อย่างลงตัว ที่สำคัญคือการธำรงรักษาเจตนารมณ์ที่ ตั้งไว้แต่เริ่มแรกได้อย่างมั่นคง สามารถสร้างความพอใจให้กับผู้มาใช้บริการได้ในระดับดี ได้รับการไว้วางใจจากประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาค รัฐบาลอย่างสมบูรณ์สมกับคำขวัญที่กำหนดไว้ ว่า มาตรฐาน ฉับไว มั่นใจบริการ

Additional Company Information