The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (โซนภาคใต้)

The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
Salary provided
Posted on 21 Apr 2021

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (โซนภาคใต้)

The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)

Job Highlights

 • ปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รับแจ้งเหตุและรับมอบหมายงานจากหัวหน้าชุดหรือหัวหน้าส่วนสินไหมทดแทนหรือผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนตามการบริหารงานในศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนของแต่ละพื้นที่
 • ออกตรวจสอบอุบัติเหตุตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดสอบพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ พยานบุคคล วัตถุพยานพยานเอกสาร ฯลฯรวมทั้งสรุปผลการออกตรวจสอบอุบัติเหตุและประเมินความเสียหายเบื้องต้นตลอดจนสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำและรวบรวมเอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา และเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการปฏิบัติงาน
 • บันทึกข้อมูลการตรวจสอบอุบัติเหตุลงในเอกสารที่กำหนดตามขั้นตอนกระบวนงาน
 • เจรจาตกลงชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท
 • นำหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีที่ถูกพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญารวมทั้งติดตามไถ่ถอนหลักทรัพย์และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ
 • ดูแลผู้ประสบภัย อาทิ ออกเยี่ยมเยียนผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลหรือบ้าน ฯลฯ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยและขั้นตอนการปฏิบัติตนแก่ผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

 • ปริญญาตรีด้าน รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีจิตใจพร้อมให้บริการ
 • มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
Human Resource Department
121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2129-7386 โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

The Viriyah Insurance Co., Ltd. Thailand's leading non-life insurance company, is now looking for potential candidates to join our dynamic organization. The Viriyah insurance has gained higher than 10,600 million Bath in revenue in 2004. The company expects to continuously gain higher revenue and market shares this year. The company remains at top rank for a decade; even the company has possessed the highest shares, and left the second by far. With our long history of almost 60 years, the company has committed to provide Thai societies with the best insurance services. We are now looking for the following positions :

Additional Company Information

Industry
Insurance / Pension Funding