Asset World Corp Public Company Limited

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (ใกล้ตลาดไท อยุธยา)

Asset World Corp Public Company Limited
Salary provided
Posted on 15 Apr 2021

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (ใกล้ตลาดไท อยุธยา)

Asset World Corp Public Company Limited

Job Highlights

 • ดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ทำงาน
 • ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าลูกค้า
 • แนะนำ /อบรมด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการและดูแลเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของการทำงานการปฏิบัติงานภายในโครงการ/อาคารและการปฎิบัติงานของผู้เช่าผู้เข้ามาให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของโครงการ/อาคารให้เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน  วิเคราะห์อันตรายต่างรวมถึงมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน, ข้อกำหนด, และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลบริษัทรักษาความปลอดภัยและบริหารการจราจรภายในโครงการ / อาคารให้เรียบร้อยได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและเป็นไปข้อตกลงตามสัญญาจ้าง
 • ตรวจตราพื้นที่ภายในโครงการ/อาคารอย่างสม่ำเสมอพร้อมสังเกตุสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการใช้สถานที่ทั้งจากการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้เช่าพื้นที่ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรวมถึงหาทางป้องกันเหตุร้ายต่าง
 • ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ในการปฎิบัติงานได้ทันทีเช่นป้ายบอกเส้นทาง, ถังดับเพลิงตู้ดับเพลิงสายดับเพลิง, ประตูหนีไฟ, บันไดหนีไฟ, กล้องCCTV, ไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ 
 • ให้คำแนะนำฝึกสอนอบรมพนักงานของบริษัทฯในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและสามารถป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
 • เสนอแนะต่อบริษัทฯเพื่อดำเนินการหรือจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขหากพบสภาพที่ไม่เป็นตามกำหนด
 • ดูแลให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าลูกค้าผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในโครงการ/อาคารได้อย่างปลอดภัยเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
 • ดูแลให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าลูกค้าผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้ได้รับความปลอดภัยเมื่อมีเหตุที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่าง
 • กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งเหตุการณ์ต่อหัวหน้างานผู้เกี่ยวข้องและติดตามจนครบกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหม,เงินชดเชยในงานประกันต่างที่เกี่ยวข้อง
 • แนะนำ /อบรมด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯและปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • อำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดเตรียมอุปกรณ์-พื้นที่ให้ปลอดภัยสำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์การค้า
 • การดูแลป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของโครงการและให้ข้อแนะนำแก่ผู้เช่าในการจัดเก็บทรัพย์สินที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยรายเดือนรายปีและเมื่อได้รับการร้องขอ
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบการศึกษาในระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบผ่านการสอบอบรมหลักสูตร จป.ระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง MS Officeได้เป็นอย่างดี

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
4 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

Asset World Corporation, a Member of TCC Group, one of Thailand’s most prominent conglomerates, is committed to building and nurturing a responsible, sustainable, and harmonious society that goes beyond the norm in Property Development and Management with valued solutions to all our stakeholders, the environment, and the community as a whole. As a leading and most trusted real estate group, Asset World Corporation develops and invests in a growing and diverse portfolio of hospitality, lifestyle destinations, and commercial workspaces.

Additional Company Information

Industry
Wholesale / Retail
Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus