The Red Bull Beverage Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (ประจำโรงงาน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี)

The Red Bull Beverage Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Nov 2020

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (ประจำโรงงาน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี)

The Red Bull Beverage Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ผ่านงานจัดซื้อ 5 ปี ด้านซ่อมบำรุง ก่อสร้าง
  • ปริญญาตรีวิศวกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ที่โรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดงาน

ดำนินการเรื่องการจัดซื้อ-จัดหา สินค้าประเภททั่วไปทุกประเภท และงานสาธารณูปการ (Public Facilities) งานบริการต่างๆให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอซื้อและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้ได้สินค้าที่ได้คุณภาพและได้ราคาที่เหมาะสม ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

1. จัดหาสินค้าหรือการบริการ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และให้ทันต่อการใช้งานของฝ่ายผลิตหรือหน่วยงานที่ร้องขอ และเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของบริษัท

2. สรรหาผู้ขายและประเมิน เพื่อให้ได้ผู้ขายที่น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐาน

3. ดำเนินการเจรจาต่อรอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ขาย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ ขององค์กรป็นหลัก

4. ติดตาม PR ออก PO รวมถึงติดตามการส่งมอบสินค้า และบริการ เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ทันต่อการใช้งานในกระบวนการผลิต

5. ดูแลและประสานเรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน

6. ตรวจประเมิน Supplier รายปี เพื่อศึกษาถึงปัญหาหรือข้อจำกัดในการส่งมอบสินค้าหรืองานบริการ เพื่อนำมาเป็นขัอมูลในการ พิจารณาสรรหาผู้ผลิต ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. สรรหาผู้รับเหมาทางด้านสาธารณูปการ ร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายไฟฟ้าความเย็น ฝ่ายสาธารณูปการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐาน เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ยุติธรรม และเกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย

8.ติดตามรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวลล้อม และแผนดำเนินการก่อสร้างให้กับแผนกพัฒนาโครงการ และแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิจารณาเห็นชอบหรือปรับปรุงแก้ไข ก่อนเริ่มดำเนินการ

9.สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลการทำงานและนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
Middle
ระดับการศึกษา
Degree
อายุงาน
5 years
ประเภทการจ้างงาน
Full Time, Permanent
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

TCP Group is a great Thai enterprise representing all that is good about Thailand and brings honour to our country on the global stage through our products and services.

The Way We Work

OUR PRODUCTS & SERVICES are innovative and of world class quality.

OUR TRADE PARTNERS IN THAILAND AND AROUND THE WORLD always receive the right product, at the right place and time in the most efficient way because we optimize our route to market. 

OUR PEOPLE think global and are always consumer-centric, working with a high performance culture to build a high performance.

OUR ORGANISATION respects the planet and society and integrates sustainable practices throughout our value chain and wherever we do business.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
Education allowance, Free shuttle bus, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus