Sahamit Product co.,ltd

หัวหน้าแผนกธุรการและบุคคล

Sahamit Product co.,ltd
Salary provided
Posted on 22 Feb 2021

หัวหน้าแผนกธุรการและบุคคล

Sahamit Product co.,ltd

Job Highlights

 • มีประสบการณ์ด้านบริหารบุคคลและธุรการ อย่างน้อย 3ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน สรรหาว่าจ้างและสวัสดิการ
 • มีความรู้ด้านภาษีเงินได้และกฎหมายที่เกี่บวข้อง

Job Description

รายละเอียดงาน

 • วางแผนกำลังคนและสรรหาบุคลากรให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ
 • จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง และตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาจ้าง
 • แจ้งเข้า-ออกพนักงาน ต่อประกันสังคม/บริษัทประกันชีวิต
 • บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลากิจ ลาป่วย พักร้อนฯ ในโปรแกรม TigerSoft
 • จัดทำและจ่ายค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทได้ถูกต้องและทันเวลา
 • ตั้งจ่ายค่าจ้างผ่านระบบธนาคาร
 • จัดทำรายงาน ภงด.1, ภงด.1 ก นำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สปส 10-1 และกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำเอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนำส่ง
 • จัดทำรายงานการประชุมสามัญ/วิสามัญประจำปี และรายงานต่างๆ
 • จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือเตรียมเอกสารที่หน่วยงานอื่นๆ ร้องขอ
 • จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และทรัพย์สินของบริษัท

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารบุคคลและธุรการ อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน การสรรหาว่าจ้าง และสวัสดิการพนักงาน
 • มีความรู้ด้านประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • มีความรู้ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • หากเคยใช้โปรแกรมบริหาหารบุคคล Tiger Soft มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนและกระตือรือร้นในงานที่ทำสูง/ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีความละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการทำงานที่ดี
สถานที่ทำงาน
 • สามารถเดินทางด้วย BTS ช่องนนทรี

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัดมีพันธกิจหลักในการสรรหาและพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้สินค้าภายใต้แบรนด์ฯ เป็นสินค้าอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค (THAILAND BRAND CHAMPION) ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ  

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด มุ่งเน้นในการทำงานร่วมกับ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะจะสรรหาและพัฒนาสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน ราคาคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคเราไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอย่างต่อเนื่องและรวมไปถึงการสรรหาโอกาสบุกเบิกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อครองใจตลาดและผู้บริโภค

บริษัทฯ มีสถิติในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกๆปี เรามีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ และกำลังหาพนักงานจำนวนมากที่ต้องการความท้าทายและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเรา

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด
393 อาคาร 393 สีลม
ถนน สีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร : (02) 235 1008-11

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Transportation allowance