General Environmental Conservation Public Company Limited

วิศวกรโยธา (สัญญาจ้าง)/เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท

General Environmental Conservation Public Company Limited
THB 30,000 - THB 35,000 /month (negotiable)
Posted on 26 Jan 2021

วิศวกรโยธา (สัญญาจ้าง)/เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท

General Environmental Conservation Public Company Limited

Job Highlights

 • ประสบการณ์ 5 ปีพิจารณาเป็นพิเศษ (ด้านควบคุมงาน)
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
 • Microsoft Offices/ AutoCAD

Job Description

รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ของผู้รับเหมาโครงการให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้
 • สรุปและทำรายงานประจำเดือน เพื่อรายงานผลแจ้งต่อผู้บังคับบัญชารับทราบทุกเดือน หรือโดยทันทีหากผผู้รับเหมาโครงการดำเนินงานไม่สอดคล้องตามแบบและข้อกำหนด
 • ร่วมประชุม/ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับสามัญวิศวกร
 • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมโครงการก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านงานดินหรืองานถนนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Offices, AutoCAD เป็นต้น
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • หากมีภูมิลำเนาในจังหวัดราชบุรี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ว่าจ้างในรูปสัญญาจ้างระยะสั้น 7 เดือน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เดือนกรกฎาคม 2564)
 • พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Contract
Company Website

Additional Company Information