Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)/ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)/ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Salary provided
Posted on 22 Feb 2021

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)/ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Job Highlights

 • มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์
 • มีความสามารถด้านบริหารงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 • มีความสามารถด้านการบริหารงานด้าน บัญชี บุคคล พัสดุ

Job Description

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
 • ดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่มีประสบการณ์ในงานที่สอดคล้องกับงานของสถาบัน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าไม่น้อยกว่า 3 ปี จบปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 8 ปี ปริญญาเอกประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 6 ปี และต้องมีประสบการณ์ทางการบริหารระดับเดียวกัน หรือต่ำกว่า 1 ระดับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีผลงาน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • มีความสามารถด้านการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุ งานกฎหมาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงาน และการบริหารหน่วยงานของรัฐ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหน่วยงาน
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, E-mail และ Internet ได้ดี
 • หากได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ หรือ หนังสือรับรองสมรรถนะจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่งานที่ปฏิบัติโดยสังเขป

 • จัดทำข้อเสนอ กำหนดยุทธศาสตร์ แผน งบประมาณ แผนงานโครงการ การบริหารจัดการ และกิจกรรม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และภาระงานของแต่ละสำนักพร้อมทั้งติดตาม และรายงานผล
 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใต้บังคับบัญชาภายในสำนัก
 • วินิจฉัย สั่งการเรื่องต่าง ๆ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
 • แจงรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมวางแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ในระดับเดียวกัน
 • บริหารงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานงานบัญชีและการเงินกลุ่มงานพัสดุและบริการ
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำชี้แนะ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เอกสารหลักฐาน:

 • ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนผลการศึกษา(Transcript) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
 • ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม ผลงาน และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงานเดิม จำนวน 1 ชุด
 • ใบแสดงผลด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)  จำนวน 1 ชุด
  ทั้งนี้ สำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 สถานที่ทำงาน  

 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม (BTS สถานีอารีย์ ทางออกที่ 1)

 เวลาทำงาน

 •  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

 เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างสถาบัน

 สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากสถาบัน
 • ลาพักร้อน 15 วันต่อปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร

 เงื่อนไขการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สถาบัน

สถาบันฯจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งใบสมัครและหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น  ผู้ที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง, ส่งทาง Apply Now

หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 Tel. 02-035-4900 ต่อ 5016 

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ติดตามและประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพรวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

Additional Company Information